ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Environmentálny akčný plán školy:  Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

 

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Odpad              pre certifikačné obdobie:  2012-2013

 

EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):

Zuzana Dovalová

Dátum konzultácie:

20.4.2012

 

EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom):

 

Dátum schválenia:

 

 

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

 

CIEĽ 1: Zvýšiť  osvetu medzi žiakmi a rodičmi o 30%

AKTIVITA 1:
Článok do školského časopisu o vplyvoch skládok na naše zdravie a separovaní odpadov na našej škole

zodp.  Konrádová   
T:január 2013

Vydaný článok

Článok napísaný

 

AKTIVITA 2:
PowerPointová prezentácia o odpadoch preposlaná rodičom a žiakom školy
 

zodp.   Konrádová, Gaálová
T:jún 2012, február 2013

Rozposlané do júna 2012 a februára 2013 cez e-mailovú poštu

Splnené, jún 2012 a február 2013 – 2 práce

 

AKTIVITA 3:

Nástenka oboznamujúca študentov o triedení odpadu a možnostiach triediť odpad na našej škole

zodp. Šoltysová, Nagyová
T:jún 2012, október 2013

2 nástenky

Splnené

 

AKTIVITA 4:

Anketa medzi študentami školy ohľadne triedenia odpadu a skládok odpadu v ich okolí

zodp.  Konrádová
T:apríl 2012 – vstup

   apríl 2013 výstup

Vyhodnotená anketa a vytvorené grafy s výsledkami ankety, predpokladaný počet respondetov:50

Vstup splnený 2012, výstup máj 2013

 

AKTIVITA 5:

Zbieranie študentských nápadov na minimalizáciu odpadu

zodp.  Konrádová, Šoltysová
T:január 2013

 

Aspoň 20 vyzbieraných nápadov od študentov a  prezentácia nápadov na nástenke

Splnené, január 2013

 

AKTIVITA 6:

Ekokódex – vytvorenie ekokódexu, vyhlásenie súťaže o najlepší ekokódex medzi žiakmi a zorganizovanie ich výstavy

zodp. Nemčeková, Juríková

T: október/november 2012

Vytvorený ekokódex a uskutočnená výstava ekokódexov

Splnené, november 2012     ekokódex je vyvesený v respíriu školy

 

AKTIVITA 7:

Zorganizovanie konferencie o odpadoch

zodp. Gaálová, Konrádová

T:február 2013

Zorganizovaná konferencia

(min. 50 účastníkov)

pripravuje sa

25. júna 2013 pre žiakov Tercie

 

CIEĽ 2: Vytvoriť dostupnejší systém triedenia odpadu, pridať 20 nových košov na papier a zvýšenie miery zapojenosti do zberov, aby sme dosiahli hranicu nad 10t starého papiera a 350kg použitých monočlánkov

AKTIVITA 1:
Vytvoriť plán chodieb umiestnenia košov na triedený odpad

zodp. Šoltysová         
T: máj 2012

Vytvorený plán chodieb

 Vytvorený 3.5.2013

AKTIVITA 2:

Rozmiestnenie košov v triedach na PET flaše, monočlánky, papier a bioodpad

 

zodp. Konrádová, Šoltysová     
T:jún 2012

Rozmiestnené koše v počte na 20 na triedený odpad v priestoroch školy

 splnené

AKTIVITA 3:

Obnovenie zmlúv so spoločnosťou Patex a Insa

zodp. Gaálová      
T:február 2012

Obnovené zmluvy

Splnené, február 2012

AKTIVITA 4:

Dosiahnutie zvýšenej miery zapojenia žiakov do zberu (papier - nad 10t, použité monočlánky 350 kg)

zodp. Konrádová, Šoltysová       
T:apríl 2012, október 2012, november 2012, marec 2013, apríl 2013

Zvýšenie zapojenosti a s tým spojený aj splnený cieľ v počte vyzbieraných kg

Splnené – papier  1.kolo 11,5 tony + 2 kolo 10,1 t

 

Monočlánky  840 kg doklady

AKTIVITA 5:

Nadviazať spoluprácu s inou Zelenou školou

zodp. Gaálová

T:marec 2013

Nadviazaná spolupráca so ZŠ Nevädzova –Deň otvorených dverí – Svetový deň Zeme

26.4.2013 – naši žiaci prezentovali svoje powerpointové prezentácie na tému Voda

CIEĽ 3: Zorganizovať týždeň zdravej výživy

AKTIVITA 1:

Spolupráca s onkologickou výchovou – vytvorenie vhodného jedálneho lístka- diskusia

zodp. Nemčeková, Juríková, Petrová

T: január 2013

Uskutočnená diskusia a vytvorený jedálny lístok, ktorý bude visieť aj na nástenke

Splnené vytvorené reštauračné menu  a vzorové jedálne lístky pre ich vekovú kategóriu

AKTIVITA 2:

Rozposlanie e-mailu s prezentáciou o zdravej výžive a s možnosťami ako efektívnejšie zhodnotiť odpad

zodp. Petrová, Hubková

T: december 2012

Rozposlaný e-mail

Prezentácia poslaná žiakom školy cez  AsC agendu

AKTIVITA 3:

Zorganizovanie aspoň jedných bio- raňajok spojených s podávaním čaju z byliniek  

zodp. Konrádová

T: október 2012

Zorganizované aspoň jedny bio- raňajky, fotografia z akcie

(min. 30 účastníkov)

Splnené, 2x zdravé raňajky (16.10.2012 a 31.1.2013) - fotografie

AKTIVITA 4:

Vytvorenie kampane a letákov, ktoré budú informovať a viesť k zníženiu používania jednorazových obalov

zodp. Juríková, Nemčeková

T: február 2013

Vytvorené letáky, priložená fotografia letáku

Splnené , v  každej triede sú nové pútače na zberných nádobách a zberných miestach

CIEĽ 4: Pripraviť aspoň 4 tvorivé dielne pre žiakov 8-ročného gymnázia

AKTIVITA 1: Pripraviť sériu aspoň dvoch tvorivých dielní "Tvoríme z odpadu" pre Primu A a Primy
 

zodp. Gaálová, Konrádová, Šoltysová  
T: jún 2012, jún 2013

Aspoň 30 zúčastnených na workshopoch, fotografia z každej akcie

(min. 30 účastníkov na burze)

Splnené len tvorivé dielne (26.6.2012)

AKTIVITA 2: Usporiadať aspoň 1 výstavu výrobkov z odpadového materiálu, ktorý bude vytvorený v tvorivých dielňach

zodp. Gaálová, Nagy, Konrádová

Usporiadaná aspoň 1 výstava pre deti aj ich rodičov

(min. 30 účastníkov)

Splnené, po 15.5.2013 - fotografie