ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

 

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
DOPRAVA a OVZDUŠIE
               
               
Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
  IX.10 III.10  
Je vypracované sčítanie dopravy žiakov a zamestnancov školy do/zo školy podľa jednotlivých druhov dopravy, posúdenie existencie bezpečnej cesty do školy (rozumej bez kolízií s motorovou dopravou) z najfrekventovanejších smerov pešieho a cyklistického pohybu žiakov do/zo školy, vrátane identifikácie a popisu kolíznych bodov? Áno alebo nie? áno áno    
Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonmi NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a inými? Áno alebo nie? áno áno    
Pomocná tabuľka Dop1              
Definujte druhy dopravy žiakov a zamestnancov do/zo školy: priemerná vzdialenosť 1 cesty (domov - škola) na 1 osobu dochádzajúcu do školy (z individuálnych údajov žiakov a zamestnancov sa vyrátajú priemery jednotlivých tried, príp. zborovne, kuchyne, kancelárie a následne sa vyráta priemer za celú školu)
peši 23%  ,   vzdialenosť  do 2 km
na bicykli 2%   ,    vzdialenosť  3 -4 km
MHD 36% ,   vzdialenosť   10 km
autom 29%  ,  vzdialenosť  15 km
motocyklom 0
iné:trolejbus................................................................. 7% ,  vzdialenosť  15 km
iné: ............................................................... 0
iné: ..............vlak.................................................... 3% , vzdialenosť 55 km
Pomocná tabuľka Dop2              
Sledovanie spôsobov dopravy km / bežný týždeň v októbri km / bežný týždeň v januári km / bežný týždeň v apríli
peši 23% žiakov - 234 km 23% žiakov - 234 km 23% žiakov - 234 km
na bicykli 2% žiakov - 52 km 2% žiakov - 52 km 2% žiakov - 52 km
MHD 36% žiakov - 2 450 km 36% žiakov - 2 450 km 36% žiakov - 2 450 km
autom 29% žiakov - 2 955 km 29% žiakov - 2 955 km 29% žiakov - 2 955 km
motocyklom      
iné: ........trolejbus.......................................................... 7% žiakov - 705 km 7% žiakov - 705 km 7% žiakov - 705 km
iné: ..................................................................      
iné: ........vlak.......................................................... 3% žiakov - 1100 km 3% žiakov - 1100 km 3% žiakov - 1100 km
Pomocná tabuľka Dop3              
Sumár dopravy (vyrátaný zo spriemerovaných údajov v tabuľke Dop2) celkom km/školský rok jednotlivo pre školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Počet žiakov a zamestnancov školy  v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 km / osobu / sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11
peši 9360 km 680 žiakov, 50 zamestnancov 60 km
na bicykli 2080 km   138 km
MHD 98 000 km   400 km
autom 118 200 km   600 km
motocyklom      
iné: .........trolejbus......................................................... 2800 km   59 km
iné: ..................................................................      
iné: ..........vlak........................................................ 44 000 km   2200 km
Pomocná tabuľka Dop4              
POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
DOPRAVA a OVZDUŠIE X.10 V.10  
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy peši? 23% 23%  
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy na bicykli? 2% 2%  
Koľko % žiakov a zamestnancov školy chodí do/zo školy MHD? 36% 36%  
Poskytuje škola suchú a bezpečnú úschovňu pre bicykle žiakov a zamestnancov školy? Áno alebo nie? áno áno  
Je do areálu školy zakázaný vjazd motorových vozidiel (s výnimkou vozidiel zdravotnej a hasičskej záchrannej služby) a s tým, že príp. zásobovanie školskej kuchyne je riešené tak, aby nedochádzalo k stretom vozidiel so žiakmi a návštevníkmi školy? Áno alebo nie? áno áno  
Je v bezprostrednej blízkosti školy zastávka MHD? Áno alebo nie? áno áno  
Sú na hlavných ťahoch žiakov do školy zabezpečené priechody pre chodcov (svetelnou signalizáciou, službami obecných policajtov a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
Sú na hlavných ťahoch do školy vyznačené bezpečné a bezkolízne cyklotrasy? Áno alebo nie? nie nie  
Poskytuje škola žiakom inštrukcie pre bezpečné jazdenie na bicykli? Áno alebo nie? nie nie  
Organizuje škola akcie na podporu pešej a cyklistickej dopravy? Áno alebo nie? nie nie  
Ak má škola vlastné vozidlá, sú na ich prevádzku používané ekologické pohonné hmoty? nie nie  
... bezolovnatý benzín? Áno alebo nie? nie nie  
... LPG? Áno alebo nie? nie nie  
... elektrická energia? Áno alebo nie? nie nie  
       
Uprednostňuje sa pri organizácii školských výletov, škôl v prírode a pod. kolektívna doprava pred individuálnou? Áno alebo nie? áno áno  
       
Je v celom areáli školy striktne dodržiavaný zákaz fajčenia? Áno alebo nie? áno áno  
Jestvuje snaha školy o minimalizáciu produkcie ovzdušie znečisťujúcich látok z vykurovania školy (modernizáciou kotolne, zmenou palivovej základne na environmentálne prijateľné druhy palív, ako je napr. drevná štiepka, metán zo skládok, napojením vykurovania školy na tepelné čerpadlá, solárne zdroje a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
Ďalšie identifikované indikátory: