ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia


Gymnázium L. Novomeského

 

Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov

 

na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania

k majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja,

zvereného do správy vyhlasovateľa

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa 

 

      Názov: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

 

      Sídlo: Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

      IČO: 00605786

      V zastúpení: Ing. Norbert Kyndl, riaditeľ

      Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Štefanov, 02/43422552

      Email: miroslav.stefanov@gln.sk

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

 

    na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania

    majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do

     správy.

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže 

 

     Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy je nebytový

     priestor v budove Gymnázia l. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava,  súpisné číslo 889

     na pozemku parc. č. 1036/4,  zapísané v liste vlastníctva číslo 5507, ktorý vedie Katastrálny  

     úrad Bratislava, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Bratislava

     – Ružinov,

     konkrétny nebytový priestor: hala o výmere  384 m2

                                               bazén o výmere 150 m2

 

    Stručný popis:

    Ide o nebytový priestor s príslušenstvom na prízemí budovy školy – o celkovej rozlohe  

    384 m2.- hala , 150 m2 - bazén.

 

3. Typ zmluvy: 

 

     Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

    v znení neskorších predpisov   

 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu: 

 

    Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na web stránke vyhlasovateľa a web stránke  

    Bratislavského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa vyhlasovateľa. Navrhovateľ predkladá

    svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:

 

    a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 15 dní po

   uverejnení súťaže na web stránke vyhlasovateľa t. j.

 

   do 08. 01. 2015 do 15.00 h - rozhodujúci je dátum doručenia návrhu vyhlasovateľovi.

 

   b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:

   Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 

   Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský

 

   Forma predloženia návrhu:  všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou

   súťažného návrhu je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom obale označenom

   názvom a sídlom navrhovateľa a heslom:

   „Obchodná verejná súťaž - prenájom majetku - nebytový priestor hala/bazén –

    NEOTVÁRAŤ!“.

 

   c) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:

       - identifikačné údaje navrhovateľa (pri F. O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko

            dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska; pri P. O: obchodné meno

            sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

             originál výpisu z Obchodného registra),

       - označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu, na

            ktorú mu bude oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

       - navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže:

            Výška nájomného za 1m2/mesiac (len nájomné bez energií),

       - písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami obchodne

          verejnej súťaže uvedenými v článku 6 tohto oznámenia.

 

    Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania

    nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení

    vyhlasovateľovi.

 

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

     Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa: 

 

    a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283 

         zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

    b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy(§287 ods.2

       zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu

       súťažného návrhu,

    c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

    d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej   

       súťaže,

    e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

    f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu

      z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z  

      obchodnej verejnej súťaže,

    g) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia

       obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,

    h) vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto

       obchodnej verejnej súťaži,

v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na

  strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo

  vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,

    j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z

       akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú

       zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

     k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak ten je, alebo v  

       minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Bratislavského samosprávneho kraja, ako  

      zriaďovateľa vyhlasovateľa,

 

7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy: 

 

     a) Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak

         jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam.

        Týmto navrhovateľom bude oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže, pričom

        navrhovateľ víťazného súťažného návrhu bude vyzvaný na uzatvorenie nájomnej

        zmluvy.

        b) Jediným kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena za m2

            podlahovej plochy ročne.

 

 

8. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži: 

 

     a) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

     b) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

     c) zákon č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon v platnom znení,

     d) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

    V Bratislave 18. 12. 2015                                                                                                         Ing. Norbert Kyndl

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

 

Dodávka stavebno-inštalačných prác – zhotoviteľ projektovej dokumentácie rekonštrukcie bazénovej technológie

 

   Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodávku stavebno-inštačných  prác – zhotoviteľa projektovej dokumentácie bazénovej technológie v budove Gymnázia L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava ako zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky do 5.000,- € bez DPH.

CPV 45300000-0

Ponuku prosím predložiť mailom na adresu :  norbert.kyndl@gln.sk , alebo v písomnej forme na sekretariát riaditeľa školy do 15.7.2015

Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava, IČO 605786

V Bratislave 3.7.2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

 

Dodávka stavebných prác – úprava oplotenia multifunkčného ihriska

 

   Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodávku stavebných prác – úprava oplotenia multifunkčného ihriska na Gymnáziu L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava ako zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky do 5.000,- € bez DPH.

CPV 45300000-0

Ponuku prosím predložiť mailom na adresu :  norbert.kyndl@gln.sk , alebo v písomnej forme na sekretariát riaditeľa školy :

Gymnázium L.Novomeského

Tomášikova 2, 827 29 Bratislava, IČO 605786

V termíne do 6.8.2018 do 12.00h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 Výzva na predloženie ponuky

Dodávka stavebno-inštalačných  prác – oprava kúrenia

 

   Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodávku Stavebno-inštalčných prác – oprava kúrenia v  budove Gymnázia L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava ako zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky do 30.000,- € bez DPH.

CPV 45300000-0

Ponuku prosím predložiť mailom na adresu :  norbert.kyndl@gln.sk , alebo v písomnej forme na sekretariát riaditeľa školy : Gymnázium L.Novomeského  Tomášikova 2, 827 29 Bratislava, IČO 605786

V termíne : do 26.2.2014 do 12,00hod.

 

 

 

                                  Výzva na predloženie ponuky

Dodávka stavebno-inštalačných  prác – výmena  bazénovej technológie

 

   Verejný obstarávateľ plánuje vykonať prieskum trhu na dodávku Stavebno-inštalačných prác – výmena bazénovej technológie v  budove Gymnázia L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava ako zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne sumu 20.000,- € bez DPH.

CPV 45300000-0

Ponuku prosím predložiť mailom na adresu :  norbert.kyndl@gln.sk , alebo v písomnej forme na sekretariát riaditeľa školy : Gymnázium L.Novomeského  Tomášikova 2, 827 29 Bratislava, IČO 605786

V termíne : do 11.6.2014 do 12,00hod.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------