ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

 

Multifunkčné ihrisko Gymnázia Ladislava Novomeského

prevádzková doba a využitie multifunkčného ihriska GLN
v čase september až október 2016 

 

 

Ihrisko je určené predovšetkým pre všetkých žiakov Gymnázia Ladislava Novomeského a ich rodičov. Naším zámerom je, aby ihrisko bolo využité v popoludňajších hodinách a aj v čase nasledujúcich letných prázdnin. Multifunkčné ihrisko je možné využiť pre loptové hry: futbal, tenis, nohejbal a basketbal. Návštevníci sú povinní vždy dodržiavať pokyny personálu prevádzkovateľa. Využitie multifunkčného ihriska v čase vyučovania a krúžkovej činnosti nie je možné.

 

Prevádzková doba a využitie multifunkčného ihriska v  mimovyučovacom čase:

 

Utorok: futbal, florbal, basketbal (v čase 15.30-16.30,16.45-17.45,18.00-19.00)
Streda: tenis a nohejbal (v čase 15.30-16.30,16.45-17.45,18.00-19.00)
Štvrtok: futbal, florbal, basketbal (v čase 15.30-16.30,16.45-17.45,18.00-19.00)
Nedeľa: futbal,tenis a nohejbal(v čase 8.30-9.30, 9.45-10.45, 11.00-12.00, 15.30-16.30,16.45-17.45,18.00-19.00)
 

Upozornenie:  pri ihrisku nie sú k dispozícii sociálne zariadenia a šatne. V nutnom prípade je možné obrátiť sa na personál prevádzkovateľa.

 

Kde a ako si prenajať multifunkčné ihrisko -  na recepcii – vrátnici školy

Rozpis voľných hodín sa nachádza na recepcii - vrátnici školy.
Tam je možné každý deň v čase vyučovania (7,30 až 15,30 ) osobne si objednať a zaplatiť čas prenájmu.

 

Platba je vždy vopred.  

Telefonicky sa poskytujú len informácie o voľných časoch prenájmu, objednávať sa musí osobne na vrátnici, resp. recepcií školy. V prípade nepriaznivého počasia, ktoré znemožní využitie ihriska si môže záujemca vybrať bezplatne náhradný termín.

Cena pre verejnosť za komerčný nájom celého multifunkčného ihriskaje 6 za 1 hodinu nájmu.
Cena pre našich žiakov a rodičov celého multifunkčného ihriska je 4€ za 1 hodinu.
 
Cena pre verejnosť za komerčný nájom tenisového ihriska je 4€ za 1 hodinu nájmu.
Cena pre našich žiakov a rodičov za nájom tenisového ihriska je 3€ za 1 hodinu nájmu.

 

Prenajímame od 23.5.2016, objednať a platiť na recepcii – vrátnici školy je možné od piatku 2.9.2016

 

 

Podmienky používania multifunkčného ihriska

 

Komerčné požívanie ihriska je povolené po zaplatení príslušného poplatku a na vlastné nebezpečie pri dodržiavaní pokynov prevádzkového personálu.

 • Vstup na ihrisko je povolený iba v čistej obuvi vhodnej na umelý povrch.
 • Deťom do 15 rokov je vstup na multifunkčné ihrisko povolený len v sprievode
  • dospelej osoby.
 • V prípade spôsobenia škody na multifunkčnom ihrisku konaním nájomcu je plne
  • zodpovedný nájomca ihriska.
 • V areáli školy a v priestoroch multifunkčného ihriska je prísne zakázané požívať
  • alkoholické nápoje a iné omamné látky a fajčiť.
 • V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
  • hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového
  • náradia či nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku školy či iných osôb,
  • fajčenie a podobne) bude návštevník z areálu ihriska vykázaný bez nároku na vrátenie
  • vstupného poplatku.
 • Zodpovedná osoba za nájom ihriska je Mgr. Miroslav Štefanov (0902 488 509).
 • Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané.

 

Ing. Norbert Kyndl

riaditeľ