ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Predmet nájmu:

   aulu, učebne, šatne, školský bazén, telocvičňu, vonkajšie trávnaté ihrisko a multifunkčné vonkajšie ihrisko s umelým povrchom

Podmienky:

    využitie priestoru: na poskytovanie služieb pre ucelené skupiny záujemcov (nie jednotlivcov)

    obdobie: na dobu určitú aj neurčitú

    minimálna cena nájmu za m2 na hodinu (v cenníku nájmu)

Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom - NEOTVÁRAŤ“na adresu:

    Gymnázium L. Novomeského

    Tomášikova 2

    827 29 Bratislava

 

Posledný deň prijímania ponúk: 30.11.2018 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

 

Ponuka musí obsahovať:

    cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),

    predmet nájmu

    účel nájmu,

    dobu nájmu,

    identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, trvalý pobyt, IČO),

    v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – nepodnikateľ aj výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

    v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,

    v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,

    súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,

    vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Mgr. Aurel Bitter 02/43422552, e-mail: aurel.bitter@gln.sk