• Tomašička STIGA CUP

    • Stolný hokej  ||  Základné pravidlá  ||  Stolný hokej 

      

     Stolný hokej je hra pre dvoch hráčov, odvodená od ľadového hokeja. Hra sa skladá z dvoch mužstiev, hokejového klziska, piatich hráčov v poli (na oboch stranách), jedného brankára a malého puku (no v porovnaní s reálnymi proporciami je puk obrovský). Hráčske figúrky sa pohybujú pomocou páčok pripevnených zospodu herného stola, na klzisku sú výrezy na pohyb. Každý hráč ma svoju vlastnú vertikálnu os, po ktorej sa môže pohybovať. Ľavý krídelník môže ísť aj za bránu. Brankár sa pohybuje po horizontálnej osi, ak dostane gól, puk sa dá z brány vybrať špeciálnou páčkou.

      

     • Zápas trvá 5 minút hrubého času, t.j. čas beží aj keď je puk mimo hry.
     • Každé vhadzovanie sa robí v stredovom kruhu a robí ho hráč, ktorý dostane gól alebo kto sa ako prvý zmocní vyhodeného puku. Pokiaľ o víťazovi zápasu rozhoduje hra „zlatý gól“ (remíza v playoff zápase alebo ju nariadi rozhodca ako riešenie spornej situácie) všetky vhadzovania robí rozhodca alebo tretia osoba.
     • Puk u jednej figúrky môže byť v držaní najviac 8 sekúnd. Hráč môže namietať akékoľvek zdržiavanie hry a privolať rozhodcu.
     • Platí len taký gól, pri ktorom puk zostane v bránke. Neplatí gól dosiahnutý priamo z  vhadzovania (ani vlastný).
     • Klasický rozhodca neexistuje. Hráči sú si rozhodcami sami. Na každom turnaji je zriadená komisia rozhodcov, ktorá rozhoduje spory medzi hráčmi, ktoré si nevedia vyriešiť sami. Rozhodcovia môžu rozhodovať zápasy playoff.

      

     Stolný hokej môžu hrať na súťažnej úrovni všetci bez rozdielu veku a pohlavia.
     Na väčších turnajoch sú obsadené všetky kategórie:
     OPEN (kategória otvorená pre všetkých), JUNIORI, VETERÁNI, ŽENY, DRUŽSTVÁ

      

      

     Stolný hokej STIGA ||  Turnajový poriadok  ||  Stolný hokej STIGA

      

     Prezentácia na turnaji

     1. Prezentácia na turnaj prebieha v čase na to určenom organizátorom. Organizátor môže čas na prezentáciu predĺžiť. Súčasťou prezentácie môže byť zaplatenie štartovného, ktorého výšku určí organizátor.
     2. Organizátor na turnaj nezaprezentuje osobu, ktorá nezaplatila štartovné alebo zmeškala čas podľa bodu 1,

     Práva a povinnosti hráčov

     1. Každý hráč  /družstvo/  je povinný počas turnaja hrať podľa rozpisu zápasov a dodržiavať Pravidlá stolného hokeja SASH, rozhodnutia rozhodcov, zásady fair play a slušného správania a pokyny organizátora.
     2. Na turnaji je zakázané svojvoľne:

     a) presúvať stoly na ktorých sú položené hracie stoly,

     b) vymeniť hracie stoly,

     c) akokoľvek zasahovať do hracích stolov alebo ich poškodzovať

     d) hrať s inými figúrkami hokejistov, aké než sú pripravené.

      

      

     Priebeh zápasov a turnaja

      

     1. Hráč /družstvo/ vedený ako domáci má právo výberu strany hracieho stola, ibaže je určenie strán hracieho kola určené inak.
     2. Pokiaľ organizátor alebo rozhodca neurčí inak, vo vyraďovacej fáze turnaja (zápasy playoff a zápasy o umiestnenie) má právo výberu hracieho stola a strany hracieho stola hráč /družstvo/,   ktorý do vyraďovacej fázy postúpil z lepšieho umiestnenia. Po každom zápase si hráči /družstvá/  musia strany vymeniť.
     3. Pred začatím alebo dohrávaním zápasu je hráč /družstvo/  povinný skontrolovať hrací stôl na ktorom má prebehnúť jeho zápas. Prípadnú poruchu je povinný ihneď nahlásiť rozhodcom. Pod poruchou sa rozumie akákoľvek vada hracieho stola alebo stola na ktorom je hrací stôl položený sťažujúca hráčovi hru. O oprávnenosti námietky hráča /družstva/  rozhodne rozhodca.
     4. Ak dôjde počas zápasu k takému poškodeniu hracieho stola, ktoré hráči nemôžu odstrániť v rámci pravidla o technickej chybe, hru bezodkladne prerušia a poruchu nahlásia rozhodcom. Úprava podľa bodu 3 sa použije v tomto prípade obdobne. O čas prerušenia hry sa zápas predĺži. Na dĺžke predlžovaného času sa hráči /družstvá/  musia dohodnúť, až keď nedôjde k dohode, rozhodne o tom rozhodca.
     5. Hráč /družstvo/  si musí každý dosiahnutý gól zaznačiť na na to určenom počítadle.

      

     Zápis výsledkov

     1. Výsledok zápasu je ihneď po odohratí zápasu povinný zapísať do výsledkovej listiny víťaz zápasu, v prípade remízy sa hráči /družstvá/  musia dohodnúť, kto výsledok zapíše, pokiaľ organizátor  neurčí iný spôsob zaznamenávania výsledkov.
     2. Spracované výsledky zápasov sú hráči povinní si skontrolovať ihneď po ich zverejnení organizátorom. Nesprávny zápis výsledku môžu reklamovať u organizátora v čase na to určenom. Zápis iného výsledku je možné vykonať len po jeho potvrdení oboma dotknutými hráčmi /družstvami/  , neplatí to v prípade, ak chyba bola spôsobená nesprávnym prepisom výsledku do počítača.

      

     Bodovanie

     Za víťazstvo v zápase sú 3 body, za remízu 1 bod, pokiaľ nie je určené organizátorom inak. Zápasy v playoff sa nebodujú. V prípade nerozhodného výsledku v playoff, nasleduje hra o „zlatý gól

      

     Kritériá pre určovanie poradia

     1. Pre určovanie poradia hráčov /družstiev/  v skupine sú rozhodujúce nasledovné kritéria:

     a) body,

     b) vzájomný zápas, resp. body za vzájomné zápasy,

     c) rozdiel skóre zo vzájomných zápasov,

     d) rozdiel celkového skóre,

     e) počet strelených gólov celkom,

     f) počet vyhraných zápasov,

     g) hra o „zlatý gól“.

     1. Prednosť má vždy vyššie uvedené kritérium, ktoré možno použiť.
     2. Pri vzájomnej rovnosti bodov najmenej troch hráčov /družstiev/  sa výsledky ich vzájomných zápasov zapíšu do osobitnej tabuľky a poradie sa určí podľa kritérií uvedených v bode 1.
     3. Poradie - nasadenie v playoff sa určuje podľa vyššie dosiahnutého kola, výsledkov základnej časti..

      

     Kontumácia zápasu

     1. Nenastúpenie hráča /družstva/  na zápas alebo na dohrávaný zápas alebo jeho odstúpenie zo zápasu (nedohranie zápasu) má za následok kontumáciu zápasu v jeho neprospech.
     2. Nenastúpením podľa bodu 1 sa rozumie, ak hráč /družstvo/  nie je pripravený zahájiť hru do 30 sekúnd po začiatku zápasu.
     3. Kontumačný výsledok je 5:0.
     4. Pokiaľ hráč  /družstvo/ odstúpi zo zápasu a napriek okamžitej výzve jeho súpera nechce zápas dohrať, tak zápas sa kontumuje v jeho neprospech výsledkom v pomere súčtu dosiahnutých gólov súpera v zápase + 0:5.

      

     Vylúčenie z turnaja

     1. Komisia rozhodcov môže vylúčiť hráča /družstvo/ z turnaja v prípadoch porušenia svojich povinností.
     2. Komisia rozhodcov môže vylúčiť hráča /družstvo/ pokiaľ bez vážneho dôvodu opakovane nenastúpi na zápas alebo odstúpi zo zápasu.
     3. Pokiaľ hráč /družstvo/ odstúpi z turnaja, všetky jeho zostávajúce zápasy v skupine alebo v playoff, v ktorom práve hrá, sa skontumujú v jeho neprospech.

      

     Družstvá

     1. Súčasťou prezentácie družstva jenahlásenie členov družstva v počte určenom organizátorom, pričom žiadny z nich nemôže byť prezentovaný zároveň v inom družstve a určenie kapitána družstva.
     2. Organizátor určuje vytvoriť dvojčlenné družstvá s možnosťou jedného náhradníka.
     3. Za družstvo na turnaji koná kapitán družstva.
     4. Za družstvo musí počas celého zápasu hrať aspoň minimálny počet hráčov určený organizátorom, inak to družstvo prehráva zápas kontumačne. Z vážnych dôvodov môže komisia rozhodcov rozhodnúť inak.
     5. Počas zápasu je možné striedanie hráča s náhradníkom len po súhlase rozhodcov. Je dovolené len jedno striedanie hráčov v zápase.
     6. Komisia rozhodcov počas celého turnaja dozerá nad oprávnenosťou nastúpenia hráča za družstvo na zápas. V prípade neoprávneného nastúpenia hráča na zápas, komisia rozhodcov skontumuje daný zápas v neprospech družstva, za ktoré daný hráč nastúpil.
     7. Každý hráč je oprávnený komisii rozhodcov namietať neoprávnenosť nastúpenia hráča za družstvo na zápas.

      

     Stolný hokej STIGA ||  História  a súčasnosť ||  Stolný hokej STIGA

     Stolný hokej ako šport vznikol práve vo Švédsku. Prvým oficiálnym turnajom boli majstrovstvá Švédska v roku 1982. Pomaly sa začali organizovať turnaje aj v ostatných severských krajinách (Fínsko a Nórsko) a v Čechách.

      

     Prvé hracie stoly sa začali vyrábať okolo roku 1930 na severe Európy, vo Švédsku a Fínsku. Spočiatku boli z plechu. Význam plastov pre spoločnosť po ich objavení neminul ani stolný hokej a od druhej svetovej vojny sa vyrábajú prevažne plastové hracie stoly. To malo vzhľadom na väčšiu dostupnosť a menšie nároky na ich použitie a údržbu za následok rapídny rozvoj stolného hokeja. V súčasnosti existuje mnoho druhov hracích stolov.
     Najkvalitnejšie hracie stoly vyrába švédska firma STIGA, ktorej hracie stoly verzie

     Play-Off sú súťažnými stolmi používanými na všetkých oficiálnych stolnohokejových turnajoch.

      

     V stolnom hokeji sa pravidelne uskutočňujú medzinárodné turnaje, ktoré má pod palcom ITHF (Mezdinárodná federácia stolného hokeja). Na jej turnajoch sa používa výhradne verzia stolného hokeja od firmy STIGA (švédska firma zaoberajúca sa výrobou stolných hier, okrem hokeja vyrába aj stolný tenis).

      

     Dnes sa stolný hokej hráva už na všetkých kontinentoch (s výnimkou Antarktídy). V roku 2006 vznikla Medzinárodná federácia stolného hokeja (ITHF), ktorá organizuje MS, ME a Svetovú ligu. ITHF vedie svetový rebríček hráčov, klubov a krajín.

      

     Majstrami svojho remesla sú Švédi a Fíni prenasledovaní Čechmi a hráčmi z Ruska. Svetovú špičku dopĺňajú Nórsko a Lotyšsko. Slovensko kraľuje druhej výkonnostnej vlne, kde im spoločnosť robia Ukrajina, Nemecko, Maďarsko, Kanada a USA. Zo zadných pozícii sa stále viac dopredu predierajú Slovinci, Dáni, Estónci, Rakúšania...

      

     Na Slovensku sa o stolný hokej stará SASH (Slovenská asociácia stolného hokeja). SASH je občianskym združením, ktoré vzniklo 13.08.2003 re­gistráciou na Ministerstve vnútra SR. Od roku 2005 je členom medzinárodnej federácia stolného hokeja (ITHF).
     SASH združuje slovenských hráčov a kluby stolného hokeja pôsobiace na Slovensku. Organizuje stolnohokejové súťaže a vytvára reprezentačné výbery SR pre majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v stolnom hokeji.

      

     Slovenskí hráči sa na scéne objavili v roku 1999 na MS v Nemecku. V Skalici a v Košiciach vznikli následne prvé kluby. Slovenská asociácia stolného hokeja (SASH) vznikla v roku 2003. Organizuje turnaje Slovenského pohára, Slovenskej ligy a Majstrovstiev SR po celej republike. Tie nie sú určené len pre „profesionálnych“ hráčov, ale najmä pre úplných začiatočníkov.

      

     Stolný hokej STIGA ||  Ostatnéinformácie  ||  Stolný hokej STIGA

      

     Stolný hokej STIGA PLAY OFF si môžete zakúpiť aj sami domov (dostupné v lepších hračkárstvach, či na internete). Je to vhodný vianočný darček pre vaše deti. Môžete tak u nich prebudiť krásnu záľubu. Takisto ide o vynikajúcu spoločenskú zábavu, nehladiac na vek hráčov, keď proti sebe môžu hrať už najmenšie deti proti svojim starým rodičom. Cena sa pohybuje okolo 83 eur (2500 Sk).

      

     Odpovede na najčastejšie otázky:

     Môže sa úplný začiatočník zúčastniť turnaja v stolnom hokeji?

     Samozrejme. Turnaja v stolnom hokeji sa môže zúčastniť ktokoľvek. Turnaje SASH organizujeme aj pre začínajúcich hráčov, nadšencov stolného hokeja. Hrací systém každého turnaja je nastavený tak, že každý hráč odohrá množstvo zápasov s najlepšími hráčmi, ale aj so súpermi rovnakej výkonnostnej kategórie.

     Čo potrebujem k účasti na turnaji?

     V prvom rade chuť hrať. Ďalej je potrebné sa prezentovať na turnaj v určenom čase. Pri prezentácii treba uhradiť štartovné vyhlásené organizátorom.

      

     V stolnom hokeji sa vytvárajú aj kluby, ktoré zlučujú hráčov tohto krásneho športu. Medzi bašty slovenského stolného hokeja patria mestá Košice, Skalica a Bratislava.

      

     Hokej STIGA si môžete pozrieť tu

      

     http://www.youtube.com/watch?v=VVhKMrfCyXs

      

     Hokej si môžete pozrieť aj tu

      

     http://www.youtube.com/watch?v=y5Fz-cLARFs&feature=related