• Jazykové certifikáty z nemeckého jazyka: Deutches Sprachdiplom - DSD I a DSD II

   • Gymnázium Ladislava Novomeského patrí už osemnásť rokov medzi vybrané slovenské školy, ktoré sú zapojené do programu výuky a následnej možnosti získania jazykového certifikátu „Deutsches Sprachdiplom Stufe II – Nemecký jazykový diplom 2.stupňa - jazyková úroveň B2/C1*. Od školského roku 2011/12 je táto možnosť rozšírená aj o certifikát nižšej úrovne „Deutsches Sprachdiplom Stufe I.“ (A2/B1)  

    Príprava prebieha na pôde školy pod záštitou Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko „ZfA“. S doplnkovým štúdiom začínajú už žiaci 1. ročníkov, resp. kvinty, a výučba je v rozsahu 2 hodiny týždenne. Veľkou výhodou je, že je bezplatná. Výuka prebieha pod vedením certifikovaných slovenských učiteľov i nemeckého lektora. Zameraná je predovšetkým na rozvíjanie komunikačných zručností v nemeckom jazyku, rozšírenie slovnej zásoby a samotnú prípravu na certifikáciu. Následné skúšky sa skladajú z písomnej i ústnej časti a sú tiež bezplatné.

    Nemecký jazykový diplom druhého stupňa je medzinárodne uznávaná jazyková skúška, ktorá  platí ako doklad požadovaných jazykových znalostí a postačuje na prijatie na štúdium na vysokých školách a univerzitách v Nemecku i iných nemecky hovoriacich krajinách. Absolvent nemeckého jazykového diplomu, úrovne C1, môže byť  imatrikulovaný na týchto školách bez ďalších skúšok.

    Je to skúška, ktorá je žiadaná na celom svete a uznávaná je aj v kruhoch nemeckého priemyslu. Úspešné absolvovanie tejto skúšky je považované za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka. Z tohto dôvodu teda nepochybne prináša jeho držiteľom väčšiu šancu presadiť sa aj na slovenskom pracovnom trhu.

     

    V prípade bližšieho záujmu a informácie k jazykovým certifikátom sa môžete obrátiť na p. Zoru Zarevúcku, zora.zarevucka@gln.sk.

     

    VYUČOVANIE SPRACHDIPLOMU 2019/20  

    1. skupina:  Mgr. B. Nádler

                     KVI A, B + 1. A, 1.B

                     Utorok: 8.,9. hodina

                     učebňa č. 19                      

     

    1.  skupina: PaedDr. Z. Zarevúcka

                    SEX A, B + 2.A

                    Utorok: 7.,8. hodina

                    učebňa č. 17

     

                         

    1. skupina:  Dr. M. Kramar

                   SEP A,B

                    Pondelok: 7.,8. hodina

                    učebňa č. 17

     

    1. skupina: PaedDr. Z. Zarevúcka

                   OKT A,B + SEX B

                   Štvrtok: 7.,8. hodina

                   učebňa č. 17                       

     

    *podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec).