• Výsledky prijímacieho konania

   •  

     

    Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného štúdia: 8_rocne_maj_2021.pdf

     

    Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia: 4_rocne_maj_2021.pdf

     

    Pridávame ďalšie informácie.

    • Riaditeľ strednej školy rozhodol o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnil zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy (www.gln.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania. 
    • Dňa 24. 5. 2021 budú prijímacie skúšky v náhradnom termíne pre uchádzačov, ktorí boli v karanténe a po týchto skúškach sa doplní zoznam prijatých žiakov.
    • Riaditeľ strednej školy bezodkladne doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo rozhodnutie o neprijatí cez informačný systém školy EduPage.
    • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. 5. 2021 doručí našej škole  potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 
    • Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
    • Zákonným zástupcom žiakov, ktorí potvrdili nastúpenie žiaka na štúdium, pošleme dotazník, návratku a prihlášku na ISIC kartu.
    • V prípade, že sa po 24. 5. 2021 uvoľní miesto, riaditeľ strednej školy uchádzačom, ktorí podali odvolanie a ktorí vyhoveli na prijímacej skúške, oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

     


    Ďakujeme všetkým žiakom a žiačkam (a ich rodičom) za záujem študovať na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.