• Úlohy VP

   • Výchovný poradca má nasledujúce úlohy:

    koordinačnú – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež; poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom, poskytuje vedeniu školy návrhy a odporučenia, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,

    koncepčno-plánovaciu,

    informačnú – poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy informácie o činnosť i zariadení výchovného poradenstva a možnostiach využívania ich odborných služieb, informácie z oblasti prevencie a nápravy problémov, ktoré sa vyskytujú vo vývoji, výchove a vzdelávaní detí a mládeže a informácie o štúdiu na SŠ, VŠ a voľbe povolania,

    vyhodnocovaciu – analytickú: analyzuje a vyhodnocuje proces poradenstva v škole a poskytuje informácie a analýzy vedeniu školy, žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy v oblasti rozvíjania osobnosti žiakov, ich výchovy a vzdelávania, riešení problémov, ktoré sa u nich vyskytujú a v otázkach prípravy žiakov na štúdium a voľbu povolania,

    prieskumnú a selektívnu – metodicky usmerňuje a zjednocuje diagnostickú činnosť triednych učiteľov – pri používaní konkrétnych pedagogických diagnostických metód, analýze, overovaní, spracovaní a interpretácii získaných údajov, vedení pedagogickej dokumentácie a pri spracovaní osobných charakteristík žiakov, pri vyhľadávaní a sledovaní mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (významných pre voľbu ďalšieho štúdia a povolania),

    iné (riešenie konfliktných situácií medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi a pod.).

    V oblasti výchovy sa výchovný poradca:

    • sústreďuje pozornosť predovšetkým na žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálneho neprispôsobovaniu,
    • na žiakov trpiacich vnútornými konfliktami (úzkosťami, porušeným sebahodnotením),
    • na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach (týranie, rozvod alebo úmrtie rodičov, problémy vo vzťahoch medzi rodinou a školou, so spolužiakmi apod.).

          Popri aktivitách zameraných na všeobecnú (nešpecifickú) prevenciu, súčasťou práce výchovného poradcu by mali byť aj aktivity špecificky zamerané na prevenciu kriminality a zneužívania návykových látok. V tejto oblasti by mal výchovný poradca spolupracovať s koordinátorom drogovej prevencie.

    V oblasti vzdelávania sa výchovný poradca zameriava:

    • na žiakov so vzdelávacími ťažkosťami či rizikami školskej neúspešnosti (pôsobenie smerujúce k prevencii školského zlyhania),
    • na talentovaných a mimoriadne nadaných žiakov,
    • na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú individuálne integrovaní.

        Súčasťou činnosti výchovného poradcu v tejto oblasti je spolupráca s učiteľmi a rodičmi žiakov, príp. s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva pri zisťovaní príčin vzdelávacích problémov a ich nápravy. V spolupráci s centrom výchovný poradca ďalej vytvára podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre individuálne integrovaných žiakov. Mimoriadne nadaným žiakom pomáha vytvárať podmienky na rozvoj ich talentu v škole. V oblasti profesijnej orientácie výchovný poradca poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dispozícií žiakov, ktoré môžu byť významné pre voľbu ich študijnej alebo životnej dráhy. Ako účinná sa javí spolupráca s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny. Úlohou poradcu v tejto oblasti je tiež zhromažďovať informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a praxe a poskytovať ich formou skupinovej alebo individuálnej práce žiakom a ich rodičom.