• Zdravá škola

    •     

     Projekt :  ZDRAVÁ ŠKOLA

      

          Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave bol v novembri 1995 vypracovaný projekt Zdravá škola,  na základe ktorého sme boli 1. marca 1996 zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Národný projekt Školy podporujúce zdravie vznikol z iniciatívy                  a z podnetov Svetovej zdravotníckej organizácie a bol schválený  na Ministerstve školstva SR v roku 1992. Projekt Zdravá škola je zameraný na výchovu k prevencii vzniku závislostí,              na onkologickú výchovu, na predlekársku prvú pomoc, na ochranu životného prostredia,              na výchovu k zdravému spôsobu života a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

          Každá spoločnosť považuje za svoju najväčšiu devízu zdravú, schopnú a aktívne sa rozvíjajúcu mladú generáciu, a práve prostredie školy sa môže stať hlavnou hybnou silou podporujúcou zdravie. Mládež však musí mať možnosť získať také postoje a poznatky, ktoré jej umožnia správne sa rozhodnúť, čo jej prospieva nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Výchova by mala smerovať k tomu, aby záujem o zdravie bol pozitívnou silou v ich živote.

          Atmosféru práce na našej škole, ktorá odráža humánne cítenie, ovplyvňuje výchovu našich študentov. Je prirodzené, že v takejto atmosfére vznikajú nové zdravotnícke, či charitatívne projekty, ktoré vývojom dostávajú konkrétnu podobu.

      

         

          Oblasti Zdravej školy:

      

      1. Výchova k prevencii vzniku závislostí a šikany

     2. Onkologická výchova

      3. Predlekárska prvá pomoc

      4. Výchova k zdravému spôsobu života

      5. Ochrana životného prostredia

      6. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      

      

      

      

     1.Výchova k prevencii vzniku závislostí a šikany.

      

      

           

                                                     ilustračná fotografia                 ilustračná fotografia                                                        ilustračná fotografia                    

      

           

                ilustračná fotografia                                     ilustračná fotografia          ilustračná fotografia              ilustračná fotografia             ilustračná fotografia

        

                    

      

        V súčasnosti, keď sa neustále znižuje veková hranica prvého kontaktu s drogou, sme si uvedomili, že nezastupiteľné miesto má primárna prevencia. Vieme, že v oblasti prevencie zameranej na redukciu požiadavky mládeže  po droge má nezastupiteľné miesto aj škola. Okrem vplyvu rodinného prostredia sa taktiež podieľa na budovaní osobnosti mladého človeka, vrátane jeho slobodného rozhodovania sa pre život bez drogy.

          Primárna prevencia na našej škole je zameraná na fajčenie, úžívanie alkoholu a nelegálnych drog. Žiaci, ktorí prešli programom protidrogovej prevencie, získavajú množstvo informácií           o legálnych  a nelegálnych drogách.

          Na našej škole realizujeme projekt Kým nie je neskoro. Tento projekt je zameraný  na primárnu prevenciu a vytváranie správnych postojov k zdraviu a spôsobu života, je zameraný na rozvoj osobnosti – rozvoj komunikačných schopností, asertivity, empatie, schopnosti riešiť problémové situácie, odolávať nátlaku skupiny. Program realizujeme počas školského roku na hodinách biológie, etickej výchovy a formou skrytých osnov aj v ostatných predmetoch.

          V prvom ročníku štvorročného gymnázia sa zameriavame na prevenciu závislosti na fajčení a nelegálnych drog, na prevenciu pred konzumáciou alkoholu a liekov. Obsah je rozdelený do troch okruhov – ovplyvňovanie postojov, ovplyvňovanie správania a korigovanie informácií o drogách. Vzdelávanie sa realizuje formou skupinových aktivít     a zážitkového učenia.

          V triedach osemročného gymnázia realizujeme protidrogový program formou rovesníckeho programu. Je to projekt voľnočasovej aktivity pre žiakov gymnázia. Uskutočňujú ho žiaci našej školy, ktorí pracujú v krúžku Zdravá škola.

      

      

      

      

      

     2.Onkologická výchova

      

      

                   

                             ilustračná fotografia                                                     ilustračná fotografia                                                             ilustračná fotografia 

      

          V roku 1973 na našej škole vznikol „Klub mladých zdravotníkov“ pod vedením RNDr. Ditty Abrhámovej vyučujúcej predmet biológia. Zaoberal sa civilizačnými chorobami, prvou pomocou a onkologickými ochoreniami.

          Od roku 1996 uvedená vyučujúca  zaviedla nepovinný  predmet onkologickej výchovy, vypracovala učebné osnovy a stala sa metodičkou predmetu  onkologickej výchovy na Slovensku.  Tento predmet rozšírila o prvú pomoc.  V rámci týchto aktivít získala naša škola ocenenie za činnosť a aktivity v roku 2008 - Alej onkologickej výchovy, ktorej výsadba prebehla za prítomnosti ministra zdravotníctva MUDr. Richara Rašiho. Onkologickú výchovu sa zaradila do učebných osnov v rámci predmetu Biológia.

          Okrem   teoretického vzdelávania onkologickej výchovy je tento premet obohatený aj praktickými aktivitami v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá organizuje celonárodnú zbierku spojenú s prevenciou pred onkologickým ochoreniami -  Deň narcisov a Európskeho dňa zdravej výživy - Dňa jabĺk. Študenti našej školy robia prevenciu a šíria osvetu v  uliciach mesta Bratislavy. Následne v rámci školy organizujeme besedy, workshopy a preventívno-vzdelávacie aktivity so zdravotnou tematikou. Tento predmet bol začlenený do predmetu Predlekárska prvá pomoc. Vyučuje sa v prvom ročníku gymnázia v prvom polroku štúdia. Vedie mladého človeka k zodpovednosti za vlastné zdravie.

      

      

      

         

     3. Predlekárska prvá pomoc

      

         

                               ilustračná fotografia            ilustračná fotografia             ilustračná fotografia            ilustračná fotografia            ilustračná fotografia

         

              Od roku 2009 sa do školského vzdelávacieho plánu zaviedol predmet Predlekárska prvá pomoc. V roku 2110 získala naša škola akreditáciu na výuku prvej pomoc a udeľovanie certifikátov prvej pomoci ako jediná škola na Slovensku Ministerstvom zdravotníctva SR.

         Predmet predlekárska prvá pomoc sa učí v prvom a druhom ročníku s jednohodinovou dotáciou. Spolupracujeme so záchranármi a Červeným krížom, ktorí sa podieľajú na praktickej výuke predmetu. Na základe absolvovania záverečných skúšok z predmetu predlekárskej prvej pomoci ktoré prebiehajú na našej škole sú žiakom vystavené certifikáty spôsobilosti poskytovania prvej pomoci. Obnovenie a získanie podkladov ku skúškam je na dobu neurčitú.

          Hlavnou náplňou tohto predmetu je viesť mladých ľudí k základným úkonom, ktorí v krajnom prípade poskytnú prvú pomoc  ktorou môžu zachrániť ľudský život. Medzi hlavné aktivity prvej pomoci je realizovanie  Integrovaného dňa záchrany. Od roku 2014 sme na počesť vyučujúcej ktorá tento predmet zaviedla do ŠVP pomenovali podľa autorky - Integrovaný deň záchrany  Ditty Abrhámovej. 

             V školskom roku 2018 sme sa zapojili  sa do projektu Mladý záchranár vďaka ktorému sme získali financie na zakúpenie resuscitačných figurín a zdravotníckych potrieb. Tento predmet vedie žiakov k humánnosti, splucíteniu a empatii ľudí. Krásnou aktivitou je aj tradícia v podobe Maturantskej kvapky krvi, kde mnohí mladí ľudia na prahu dospelosti darujú krv v  NTS Ružinov.

            V neposlednom rade tento predmet oslovuje a motivuje žiakov a   k štúdiu urgentnej medicíny.

         

      

         

      

     4. Výchova k zdravému spôsobu života    

      

          

                                                     ilustračná fotografia                                                                ilustračná fotografia                                              ilustračná fotografia

       

                                                      ilustračná fotografia                                                       ilustračná fotografia                                             ilustračná fotografia

       

                                              ilustračná fotografia                                                               ilustračná fotografia                                                   ilustračná fotografia

      

          Každá spoločnosť považuje za svoju najväčšiu devízu zdravú, schopnú a aktívne  sa rozvíjajúcu mladú generáciu. Výchova žiakov našej školy smeruje k tomu,  aby záujem o zdravie bol pozitívnou silou v ich živote.

          V rámci výchovy k zdravému životnému spôsobu života naše gymnázium realizuje   vo  všetkých ročníkoch projekty týkajúce sa tejto tematiky. Sú to projekty: Sladkosti závislosťou, Kým nie je príliš neskoro, Čas premien. Žiaci sa zapájajú do rôznych pohybových aktivít: súťaže v atletike, plávaní, basketbale, volejbale, florbale, vybíjanej.

     Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do rôznych krúžkov, ktorých cieľom je výchova k zdravému spôsobu života.

          Neoddeliteľnou súčasťou výchovy k zdravému spôsobu života je tiež predmet predlekárska prvá pomoc.

          Svoje humánne cítenie potvrdzujú každoročne žiaci našej školy pri rôznych zbierkach a aktivitách.   

      

      

      

      

     5. Ochrana životného prostredia

      

          

                                      ilustračná fotografia                                        ilustračná fotografia                                                  ilustračná fotografia

      

         Prostredníctvom environmentálnej výchovy rozvíjame u žiakov pozitívne hodnoty a postoje v rámci tejto problematiky. Vedieme žiakov k priamej účasti na ochrane životného prostredia a rozvíjame u nich environmentálne cítenie. Žiaci sa zapájajú do rôznych školských aj  mimoškolských environmentálnych aktivít a súťaží.

           Aktivity v rámci ochrany životného prostredia – nástenky, besedy, poznávacie vychádzky, exkurzie, dlhodobá realizácia zberu separovaného papiera, PET fliaš, monočlánkov.  

          Z finančných prostriedkov aktivít sa zakúpili a následne rozmiestnili zberné nádoby na separovaný zber.

          Spolupracujeme s firmou OLO,  s organizáciami – Slovenská agentúra životného prostredia, Strom života, Živica a s firmami Patex a INSA.

          Významným ocenením práce v rámci environmentálnej problematiky bolo získanie medzinárodného certifikátu Zelenej školy a zelenej zástavy.

      

      

         

      

     6. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      

       

      

          Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty      o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote.

          Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov  v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

          Pri realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu je nevyhnutné brať do úvahy vekovú kategóriu žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti.

          V tejto problematike sú ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické    a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia. Pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviam, dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine. Viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality, pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem. V tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia. Veľmi dôležité je  sprostredkovať žiakom základné  poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte a v týchto súvislostiach dať žiakom primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu.

          Podstatou výchovy k manželstvu a rodičovstvu je vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva  a povinnosti rodičov a detí. Vysvetliť žiakom  možné  riziká  predčasných                    a  rizikových  sexuálnych  aktivít  vrátane

     nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS. Oboznámiť žiakov s metódami plánovaného  rodičovstva  -  prirodzené  metódy  plánovaného  rodičovstva  a  metódy  antikoncepcie  a  ich  vplyv    na zdravotný                                                                                                         

                                                                              

      

     Mgr. Miriam Olšová

                                          Koordinátor projektu Zdravá škola, koordinátor prevencie a šikany