ELearning Novinky Informácie o škole Rozvrhy a suplovanie Kontakt Virtuálna prehliadka školy Prijímacie konanie
 

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
ekonomika EKN
estetická výchova ESV
estetika EST
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEO
hudobná výchova HUV
chémia CHEM
informatika INF
Konverzácia v nemeckom jazyku KNV
literárny seminár LIS
matematika MAT
náboženská výchova NAV
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
onkologická výchova ONV
Plávanie PLA
Predlekárska prvá pomoc PPP
psychosociálny tréning PST
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SECH
seminár z informatiky SEI
seminár z matematiky SEM
seminár z nemeckého jazyka SNJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
spoločenskovedný seminár SPS
sprachdiplom SD
technika TECH
telesná a športová výchova TSV
umenie a kultúra UMK
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018