• Škola bez nenávisti

   •      Téma  šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna až akútna. Šikanovanie, kyberšikanovanie a nenávistné prejavy, už nie sú len individuálnym problémom, ale prerastajú do problému celospoločenského. Z tohto dôvodu by sme sa mali všetci podieľať na prevencii a hlavne zapájať sa, v rámci našich možností a schopností, do boja proti šikane, kyberšikane a nenávistným prejavom. Vedenie školy, ako aj pedagógovia sú si vedomí toho, že aj žiaci našej školy sa stretávajú s hore uvedenými problémami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do programu „Škola bez nenávisti“, ktorý organizuje  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

       Súčasťou daného programu je vstupný interný audit, ktorý je prostredníctvom elektronických dotazníkov adresovaný  pedagogickým zamestnancom a nepedagogickým odborným zamestnancom školy,  žiakom školy a  rodičom žiakov školy. Aktivity programu budú prebiehať nasledujúcich               18 mesiacov a končiť budú výstupným interným auditom, opäť formou dotazníkov.

    Niečo o programe:

    Národný program pre základné a stredné školy s udelením certifikátu "Škola bez nenávisti”

    ·         IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, realizuje národný program pod názvom „Škola bez nenávisti“, do ktorého sa zapojila aj naša škola.

    ·         Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete” (realizovanú v rokoch 2012 - 2017).

    ·         Prihlásením sa do projektu „Škola bez nenávisti“  by sme sa chceli zaradiť medzi školy, ktoré podporujú a šíria hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi nie len na škole, ale aj mimo nej.

    ·         Čo je cieľom programu ?

    Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania       a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

    ·         Komu bude udelený certifikát „Škola bez nenávisti“ ?

    Certifikát „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

    Ø  prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

    Ø  prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi;

    Ø  prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám alebo skupinám osôb na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu či sexuálnej orientácie;

    Ø  vzájomný rešpekt v komunikácii;

    Ø  rozvoj sociálnych zručností;

    Ø  toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;

    Ø  rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru;

    Ø  žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city

                  ostatných;

    Ø  zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv;

    Ø  zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu kohéziu, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.  

    ·         Ako sa realizuje program „Škola bez nenávisti“ ?

    Program sa realizuje prostredníctvom dosahovania Štandardu kvality zadefinovaného v týchto oblastiach:

    Ø  Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.

    Ø  Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole. 

    Ø  Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole. 

    Ø  Participatívne prístupy na škole. 

    Ø  Práca s identitou tried a školy. 

    Ø  Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí. 

    Ø  Podpora a rozvoj zamestnancov školy. 

    Ø  Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.

    ·         Čo môže získať škola zapojením sa do tohto programu ?

    Škola zapojená do programu môžete získať: 

    Ø  odborný rast koordinátora prevencie vďaka odborným konzultáciám s expertným tímom;

    Ø  podporu pri budovaní priateľskej školskej klímy a medziľudských vzťahov;

    Ø  overenie aktuálne nastavených procesov prevencie a možnosť ich zlepšenia;

    Ø  vytvorenie akčného plánu pre prevenciu a riešenie konfliktov v oblasti nenávistných prejavov;

    Ø  budovanie pozitívnych hodnôt žiakov (výchova k tolerancii, demokracii, participácii, rešpektu, úcte a pod.);

    Ø   priestor na spoluprácu s inými partnermi a prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania;

    Ø  certifikát “Škola bez nenávisti”, ktorý potvrdzuje, že Vaša škola spĺňa štandard kvality v oblastiach dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii;

    Ø  konkurenčnú výhodu oproti ostatným školám a budovanie identity školy ako prostredia, v ktorom sa cítia bezpečne deti, učitelia a  v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia. 

    ·         Program prebieha na škole 18 mesiacov