• Podmienky prestupu na Gymnázium L. Novomeského z inej strednej školy

    Podľa súčasnej platnej legislatívy – § 35 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) – prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

    Prestup žiaka s osemročným štúdiom sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka.

    Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

     

    Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu a rastúci počet žiadostí o prestup postupujeme podľa nasledujúcich pravidiel:

     Žiadatelia o prestup na naše gymnázium predkladajú žiadosť o prestup s priloženými  kópiami dvoch posledných vysvedčení. Žiak musí byť už  žiakom gymnázia alebo strednej školy.

     Pri prestupe prihliadame na:

    • úroveň naplnenosti v príslušnom ročníku,
    • prospech žiaka za posledné dva roky: prospel s vyznamenaním,
    • kombináciu cudzích jazykov,
    • výsledky rozdielových skúšok,
    • zdravotná spôsobilosť žiaka.

    Na rozdielové skúšky sú pozvaní len uchádzači, ktorí majú vyhovujúci prospech a vyhovujúcu kombináciu cudzích jazykov. Rozdielové skúšky sa konajú  dvakrát do roka, spravidla v júni a januári. Predmety rozdielových skúšok určuje riaditeľ školy, spravidla je to slovenský jazyk a literatúra a matematika.

    Uchádzač zvládol rozdielovú skúšku úspešne vtedy, ak dosiahol aspoň 50 % bodov v každom predmete skúšky.

    Na základe uvedeného budú na počet voľných miest prijatí úspešní uchádzači v poradí podľa výsledkov rozdielových skúšok od najúspešnejšieho po najmenej úspešného.

     

                                                                                                                          Norbert Kyndl