• Zariadenie a vybavenie pre elearningové vyučovanie

    •  
     VýzVA

     na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

      

     podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     na dodanie tovaru a služieb

      

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.

      

     Názov organizácie:        Gymnázium Ladislava Novomeského

     Sídlo organizácie:          Tomášikova 2

                                         827 29 Bratislava

     Zastúpený:                    Ing. Norbert Kyndl

     IČO:                              605789

     DIČ:                              2020878057

      

     Kontaktná osoba:          Mgr. Ivor Dian

                                      email:  dian@gln.sk

                                         Mobil:  0903 45 49 79

      

     2.   Typ zmluvy: Kúpna zmluva.

     3. Názov predmetov a zariadení zákazky: zariadenie a vybavenie pre E-LEARNINGOVÉ vyučovanie.

     4.  Slovník spoločného obstarávania (CPV)

     1. notebook - 30213100–6 (Osobné počítače typu notebook)
     2. grafický softvér - 30247200-4 (Programové vybavenie (softvér) na spracovanie obrazov)
     3. aplikačný softvér - 30241200–2 (Aplikačné programové vybavenie)
     4. sieťový softvér  - 30240000-3 (Programové vybavenie (softvér))
     5. digitálny jazykový softvér - 30249300-9  (Programové vybavenie (softvér) na vzdelávanie)
     6. tlačiareň  - 30233230–2 (Tlačiarne a zapisovače)
     7. USB, wificient  - 32581000–9  (Zariadenia na prenos údajov)
     8. skener  - 33261200–9 (Skenery)
     9. dataprojektor  - 30191200-6 (zariadenia informačnej technológie)
     10. interaktívna tabuľa - 30236000-2 (zariadenia informačnej technológie)
     11. biela tabuľa  - 30192140 – 4 (biele tabule)
     12. bezdrôtové pripojenie interaktívnej tabule  - 50910000 - 7  (Inštalácia elektrických a mechanických zariadení)
     13. wifi router - 32413100 – 2 (Sieťové smerovače)
     14. wifi kamera - 30000000 – 9 (Kancelárska a výpočtová technika, zariadenia a spotrebný materiál).

      

      

      

      

      

      

     5. Opis predmetu zákazky:   

     Obstarávateľ zabezpečí nákup a montáž audiovizuálnej, didaktickej a výpočtovej techniky pre E-LEARNINGOVÉ vyučovanie a to podľa nasledovnej požiadavky:

     1. Notebook

     Špecifikácia: 10 ks / minimálna konfigurácia Duo procesor 1,86 Ghz,  pamäť1024 MB 1600SATA pevný disk, DVD/ RW, vstavaná web kamera, wifi 802.11g , čítačka kariet, /SD/MMC/MS/MSPRO/myš, slúchadlá s mikrofónom , reproduktory, taška, vrátane dodávky;

     Predpokladaná cena pre 10 ks: 7000 €.

     1. Grafický softvér

     Špecifikácia: 10 ks /licencie pre notebooky umožňujúce úpravu a spracovanie fotografií/;

     Predpokladaná cena pre 10 ks: 1000 €.

     1. Aplikačný softvér

     Špecifikácia: 10 ks /MS Office, antivírus/;

     Predpokladaná cena pre 10 ks: 2 700€.

     1. Sieťový softvér

     Špecifikácia: 1 ks /pre správu počítačov – multilicencia na nekomerčné použitie/;

     Predpokladaná cena za 1 ks: 1 300 €.

     1. Digitálny jazykový softvér

     Špecifikácia: 1 ks / napr. LANGMaster Angličtina Elements Sk/;

     Predpokladaná cena za 1 ks: 300 €.

     1. Farebná laserová tlačiareň

     Špecifikácia: 1 ks /minimálne rýchlosť tlače min. 20 strán za minútu, pamäť 128 Mb, obojstranná  tlač;

     Predpokladaná cena: 300 €.

     1. USB, wificlient

     Špecifikácia: 10 ks /min. 8 GB/;

     Predpokladaná cena za 10 ks: 350 €.

     1. Skener

     Špecifikácia: 1 ks / rozlíšenie 4800X9600 dpi, rozhranie USB 2,0 HS /;

     Predpokladaná cena za 1 ks: 170 €.

     1. Dataprojektor

     Špecifikácia: 5 ks / rozlíšenie min. 1024X768, 3000ANSI lumenov, kontrast 2500:1, uhlopriečka obrazu od 76 do 760 cm/;

     Predpokladaná cena za 5 ks: 3 700 €.

     1. Interaktívna tabuľa + bezdrôtové pripojenie interaktívnej tabule

     Špecifikácia:  4 ks interaktívnej tabule /min. špec. USB rozhranie, intuitívne ovládanie/ .

     Predpokladaná cena za 4 ks: 4930 €.

     1. Biela tabuľa

     Špecifikácia:  5 ks /popisovateľné za sucha stierateľnými fixkami, min. rozmery 120X150 cm/,
     Predpokladaná cena Spolu 5 ks tabuľa :1 080 €.

     1. Wifi router

     Špecifikácia:  5 ks / router podporujúci IEEE 802.11b, IEEE 802.11g , Fast Ethernet, Wireless/;

     Predpokladaná cena: 250  €.

     1. Wifi kamera

     Špecifikácia:  5 ks /min. špecif. rozlíšenie 640X480, 1/4 CCD, 30 fps/;

     Predpokladaná cena: 500  €.

      

      

     6. Cena:

     Cena za poskytnutý tovar musí byť stanovená v štruktúre cena za  každý tovar alebo službu  spolu s DPH.

     Cena za poskytnutie služieb musí obsahovať všetky náklady uchádzača.

     Cenový limit všetkých položiek nesmie presiahnuť 23.335,32 EUR / 703.000,00 Sk 

     Ponuky sa môžu predkladať na celú zákazku, alebo aj na jednotlivé položky.

     7.  Miesto dodania predmetu obstarávania:

     Gymnázium Ladislava Novomeského

     Tomášikova 2

     827 29 Bratislava

     8. Rozdelenie predmetu: áno

     9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

     10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:

     Počas trvania projektu (február 2009 – august 2009) v celkovej dĺžke 7 mesiacov.

     11. Lehota viazanosti ponúk: do 16.07.2009.

     12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk:

     • lehota na predkladanie ponúk je do: 16. 4. 2009, 16:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
     • adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť, je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
     • ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
     • obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „zariadenie a vybavenie pre E-LEARNINGOVÉ vyučovanie“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

     13.   Kritéria na hodnotenie ponúk: 

     Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena za jednotlivé časti predmetu zákazky, ktoré budú hodnotené samostatne – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH.

      

     14. Podmienky financovania:

     Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom po dodaní služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve, je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.

     15. Doplňujúce informácie:

     1)     Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi v lehote do 5 dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

     2)     Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvhodnejšej ponuky. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým záujemcom, ktorý splnil všetky podmienky a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.

     3)     Verejný obstarávateľ do 5 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.

     4)     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

     5)     Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

     6)     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

      

      

      

      

      

      

      

     V Bratislave, dňa 26. 03 2009                                                                  Ing. Norbert Kyndl

                                                                                                                                 riaditeľ