• Ponuka na prenájom

    • V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

     Správca:

     Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

     Predmet nájmu:

     aulu, učebne, šatne, školský bazén, telocvičňu, vonkajšie trávnaté ihrisko, vonkajšie multifunkčné ihrisko 

     UPOZORŇUJEME, že bazén je možné prenajímať iba pre skupiny do 20 osôb (včítane pedagógov, trénerov...) s vekom od 10 rokov!!

     A výlučne za účelom športovania členov športových oddielov a organizácií, prípadne rekreačného plávania. Bazén nie je možné prenajať za účelom organizovania komerčných plaveckých kurzov.

     Podmienky:

         využitie priestoru:  na poskytovanie služieb pre ucelené skupiny záujemcov (nie jednotlivcov)

        obdobie:  na dobu určitú aj neurčitú

        minimálna cena nájmu - v cenníku nájmu https://glnt.edupage.org/a/cennik-prenajmu

     Spôsob nájmu: priamy nájom

     Predkladanie ponúk:

     Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu  adresu:

         Gymnázium L. Novomeského

         Tomášikova 2

         827 29 Bratislava

     Alebo emailom na adresu aurel.bitter@gln.sk

      

     Posledný deň prijímania ponúk:  15.7.2021 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

      

     Ponuka musí obsahovať:

     • cenovú ponuku vychádzajúc z minimálnych sadzieb na webstránke školy https://glnt.edupage.org/a/cennik-prenajmu,
     • predmet nájmu – telocvičňa, bazén....,
     • účel nájmu – volejbal, plávanie, florbal....,
     • dobu nájmu – v ktorý deň máte záujem si prenajímať priestory , v prípade záujmu napíšte aj alternatívne dni,
     • časový rozsah -   napíšte v akom časovom rozsahu (1 hod, 1,5 hodiny...) a o koľkej hodine najskôr by mal prenájom začínať a o koľkej hodine by mal najneskôr skončiť.
     • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko, telefón, email, alebo názov, sídlo, trvalý pobyt, IČO, telefón, email),
     • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Bratislavského samosprávneho kraja  v     zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
     • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,

     Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a VZN Bratislavského samosprávneho kraja.

      

     Kontakt:

     Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Mgr. Aurel Bitter 02/43422552, e-mail: aurel.bitter@gln.sk