Vzdelávací plán pre 4-ročné štúdium od šk. 2015/2016

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 3335 14
anglický jazyk 4445 17
nemecký jazyk 3333 12
Človek a príroda
fyzika 23 5
chémia 222 6
biológia 322 7
Človek a spoločnosť
dejepis 222 6
geografia 22 4
občianska náuka 22 4
Človek a hodnoty
Etická/Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 4433 14
informatika 22 4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 2 2
Spoločenská výchova 11 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Plávanie 111 3
Predlekárska prvá pomoc 0,50,5 1
Ostatné
Výber seminárov - SeB, SeD, SeG, SeF, SeCh, SeI, SeM 24 6
Výber seminárov - SeB, SeD, SeG, SeF, SeCh, SeI, SeM 24 6


© aScAgenda 2022.0.1311 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2021