• Školský poriadok

    • ŠKOLSKÝ PORIADOK
     PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV  GYMNÁZIA  LADISLAVA NOVOMESKÉHO NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI V  BRATISLAVE

     Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

     Tel.+Fax.: 02 / 43 422 552,  Tel.+Fax.: 02 / 43 292 621 ,  WEB: http://www.gln.sk


      

     Žiaci,

     dobrovoľne ste sa rozhodli študovať na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave. Naša škola je už roky známa kvalitnou prípravou žiakov na vysokoškolské štúdium, o čom svedčí záujem o štúdium a i vysoké percento úspešnosti prijatia na vysoké školy. Všetko naše úsilie a kvalitná práca pedagógov však predpokladá dodržiavať určité „pravidlá hry“, čiže školský poriadok.

     Školský poriadok školy je vnútorným predpisom a je súčasťou pedagogickej dokumentácie. Zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu života školy - manažmentu, žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov  a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas, strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj ich učiteľmi.

      

            I.  Riadenie a organizácia vyučovania

      

     1.    Budova školy sa každý vyučovací deň otvára ráno o 7.25 h a zatvára sa o 7.50 h.  Na nultú vyučovaciu hodinu je možné prísť do školy od 6.40 h do 6.55 h. Budova školy je od 7.50 h do skončenia 5. vyučovacej hodiny zatvorená počas vyučovacích hodín i prestávok. Žiaci majú povolený vstup do budovy školy len pred začiatkom svojej vyučovacej hodiny. Ak má žiak v rozvrhu hodín „ voľnú hodinu“, zdržiava sa v respíriu školy – v študovni. Žiaci sú povinní dodržiavať predpísaný čas prestávok, ich začiatok i koniec. V prípade priaznivého počasia majú žiaci možnosť využiť aj priestor ekologickej učebne na regeneráciu.

     2.    Žiakom sa zakazuje opustiť budovu školy od 7.50 h do skončenia 5. vyučovacej hodiny. Žiak má v tomto čase k dispozícii priamo v budove školy bufet a kopírovaciu službu. Budovu školy môže žiak v odôvodnených prípadoch opustiť len s podpísanou priepustkou od triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa alebo člena vedenia školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Po 5. vyučovacej hodine môže žiak, ktorý ešte má vyučovanie, opustiť budovu školy iba so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo náhradného triedneho učiteľa.

     3.    Žiaci sú povinní elektronicky sa registrovať pri príchode a odchode z budovy školy prostredníctvom žiackych preukazov a čítačiek kariet. Takúto evidenciu dochádzky si môžu zákonní zástupcovia a žiaci pozrieť na www.gln.sk. Povinnosťou žiakov je dochádzať do školy včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, zvolených voliteľných, nepovinných predmetov a  školských podujatí. Žiak prichádza na vyučovanie upravený tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami.
     Ak žiak príde na svoju prvú vyučovaciu hodinu neskoro, tak je povinný zaevidovať svoj neskorý príchod žiackym preukazom a následne vojsť do budovy školy. Ak takýto žiak nemá so sebou žiacky preukaz  musí sa zapísať na vrátnici školy.

     4.    Vyučovací proces v škole sa riadi platným rozvrhom hodín, resp. upraveným zamestnaním, ktoré schválilo vedenie školy. Schválený a zverejnený rozvrh hodín i upravené zamestnanie je povinný rešpektovať každý žiak a učiteľ.

     5.    Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v učebniach a na chodbách. V priestoroch budovy školy je zakázané hrať hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a spôsobujúce ničenie majetku školy. Ak končí vyučovanie po 15.00 h, žiaci opúšťajú už uzamknutú budovu školy len v sprievode učiteľa, s ktorým mali činnosť.

     6.    Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, zákonný zástupca žiaka požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Spravidla žiaka môže uvoľniť na 1 až 5 vyučovacích dní  triedny učiteľ, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. Uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 5 dní môže len riaditeľ školy. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Všetky žiadosti na uvoľnenie je žiak povinný riešiť vopred prostredníctvom triedneho učiteľa. Každá absencia v škole musí byť  písomne ospravedlnená na predtlačenom školskom tlačive, ktoré sa archivuje u triedneho učiteľa. Po vzájomnej dohode zákonného zástupcu žiaka s triednym učiteľom je možné na ospravedlnenie žiackej absencie využívať aj školský informačný systém, dostupný na stránke školy. Pri každej žiadosti o ospravedlnenie je nutné uviesť dôvod neúčasti na vyučovaní.

     7.    Ak sa neplnoletý žiak nezúčastní vyučovania pre zdravotné dôvody, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť dôvod neprítomnosti najneskôr do 24 hodín triednemu učiteľovi /telefonicky, SMS-správou alebo mailom/. Ospravedlnenie neprítomnosti musí byť doložené písomne. Ak ide o absenciu viac ako 3 dni, musí byť ospravedlnenie potvrdené aj ošetrujúcim lekárom a podpísané zákonným zástupcom. Keď sa krátkodobá absencia žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ požiadať o potvrdenie ošetrujúcim lekárom aj pri absencii kratšej ako 3 dni. Neúčasť na vyučovaní  musí mať  žiak  zaznamenanú len na predtlačenom tlačive (zázname o dochádzke), na  ktorom  je uvedené meno žiaka, trieda, školský rok, podpis triedneho učiteľa a pečiatka školy. Ospravedlnenie neprítomnosti musí žiak predložiť triednemu učiteľovi bezodkladne po svojom príchode do školy. Záznam o dochádzke žiaci odovzdávajú triednemu učiteľovi na kontrolu na rodičovské stretnutie.

     8.    Ak má žiak v danom polroku neospravedlnené hodiny, spravidla mu bude udelené výchovné opatrenie, a to nasledovne:
     •    za 3 neskoré príchody na vyučovacie hodiny - 1 neospravedlnená hodina,
     •    za 3 neospravedlnené hodiny – napomenutie triednym učiteľom,
     •    za najviac 7 neospravedlnených hodín pokarhanie triednym učiteľom,
     •    za najviac 15 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy,
     •    pri ďalšom zvyšovaní počtu neospravedlnených hodín môže riaditeľ školy žiaka navrhnúť znížené známky    zo správania o jeden alebo dva stupne a podmienečné alebo nepodmienečné vylúčenie zo štúdia.

     9.    Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka,/ak je neplnoletý, tak jeho zákonného zástupcu/, aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti v škole. Súčasne ho upozorní, že v opačnom prípade bude žiak vylúčený zo štúdia. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený písomný dôvod jeho neprítomnosti, riaditeľ školy vylúči žiaka zo štúdia.

     10.    Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka úplne alebo čiastočne z vyučovania povinného predmetu telesnej výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zdravotnom stave žiaka. Všetci necvičiaci žiaci sú povinní byť prítomní na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho. Ak ide o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka, učiteľ ho môže uvoľniť.

     11.    Prerušenie štúdia môže riaditeľ školy povoliť na základe žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.

     12.    Na voliteľné a nepovinné predmety sa žiaci prihlasujú písomne v určenom termíne. Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy len v určenom termíne, spravidla na začiatku školského roka. O zmenu a dôvod zmeny je povinný zákonný zástupca žiaka, prípadne plnoletý žiak požiadať písomne riaditeľa školy.

     13.    Žiaci posledného ročníka oznámia do 30. septembra príslušného školského roku písomne triednemu učiteľovi predmety a ich úroveň, ktoré si zvolili na maturitnú skúšku. Zmenu predmetov alebo ich úrovne môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra.

     14.    Škola zabezpečuje aj stravovanie žiakov v školskej jedálni. Žiaci po skončení vyučovania, z dôvodu ochrany majetku, odkladajú svoje školské tašky do svojich skriniek a až tak vchádzajú do školskej jedálne. V školskej jedálni sú žiaci povinní dodržiavať poriadok platný pre školskú jedáleň.

     15.    Všetky požiadavky žiakov, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiaci vybavujú prostredníctvom svojich triednych učiteľov a tajomníčky školy počas úradných hodín, a to vo štvrtok od 8.00h do 17.00h, v ostatné vyučovacie dni od 8.00h do 12.00h. Úradné hodiny počas všetkých školských prázdnin sú každý pracovný utorok a štvrtok od 9.00h do  11.00h.

     16.    Zmenu bydliska a iné zmeny základných osobných údajov je žiak, resp. jeho zákonný zástupca, povinný oznámiť triednemu učiteľovi do piatich pracovných dní. Triedny učiteľ ihneď všetky údaje zaznamenáva do školského informačného systému AscAgendy.

      

      

      

            II. Pravidlá hodnotenia a klasifikácia

      

     1.    Pravidlá hodnotenia a klasifikácie sú určené Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl z 1. mája 2011.  Predmetom  hodnotenia   je   úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka  sa  zohľadňuje  plnenie  ustanovení  školského  poriadku a  ďalších  vnútorných  predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania  v škole a   na verejnosti  počas  aktivít  súvisiacich  so  štúdiom  na  strednej  škole.  Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po  prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní  v pedagogickej rade.

     2.    Pri neúčasti žiaka na písomných prácach má žiak možnosť po dohode s vyučujúcim písať náhradné písomné práce. Náhradné písomné práce sa môžu písať len mimo riadnych vyučovacích hodín. Píšu sa vždy najbližšiu stredu alebo utorok o 14.45 h. v určenej miestnosti.  Platí to pre všetky predmety a všetky ročníky. Neúčasť žiaka na tomto náhradnom termíne sa bude hodnotiť známkou nedostatočný. Výnimkou môže byť len vážny zdravotný dôvod, doložený lekárskym potvrdením.

     3.    Škola zabezpečuje, aby sa o prospechu, dochádzke a správaní žiaka mohol priebežne informovať rodič, resp. zákonný zástupca. O prospechu a dochádzke žiaka sa vedie evidencia v elektronickom klasifikačnom hárku. Výpisy z elektronického klasifikačného hárku  sa pravidelne posielajú školským systémom AScAgendy na mailové adresy rodičov i žiakov.  

     4.    Ak sa žiak nezúčastní spravidla 20% až 30 % odučených hodín z niektorého predmetu, vyučujúci predmetu nemusí klasifikovať a môže navrhnúť triednemu učiteľovi komisionálne preskúšanie žiaka z daného predmetu. V súvislosti s neúčasťou na vyučovaní Pedagogická rada posúdi dôvody neprítomnosti na vyučovaní a odporučí alebo neodporučí riaditeľovi školy, aby žiakovi udelil výchovné opatrenia.

     5.    Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky v prípadoch podľa § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).  

     6.    Žiakovi, ktorý sa zo závažného dôvodu nezúčastní komisionálnej skúšky a o tomto dôvode zákonný zástupca žiaka písomne informuje riaditeľa školy do 48 hodín, určí riaditeľ školy nový termín komisionálnej skúšky.

     7.    Žiak, ktorý na konci druhého polroku bol najviac z dvoch predmetov klasifikovaný stupňom nedostatočný, môže robiť opravné skúšky len so súhlasom riaditeľa školy.

     8.    Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa stupňom nedostatočný.

     9.    Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, môže mu na jeho písomnú žiadosť riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka. Žiadosť neplnoletého žiaka podáva jeho zákonný zástupca.

     10.    Za vzorné správanie , vzorné plnenie povinností, mimoriadny  prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, pozitívne ovplyvňovanie sociálnej klímy v triede a v škole, a záslužný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ alebo riaditeľ školy. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Každá pochvala sa zapíše do katalógu triedy.

     11.    Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému  poriadku, zásadám  spolunažívania, ľudským  právam,  mravným  normám   spoločnosti,  alebo  ak   žiak  narúša  činnosť kolektívu,  možno  žiakovi uložiť  napomenutie  alebo pokarhanie  nasledovne:
     •    napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa a súčasne môže byť znížená  známka zo správania,
     •    pokarhanie od riaditeľa školy a súčasne môže byť znížená známka zo správania.
     •    Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči  školskému poriadku,  zásadám  spolunažívania, ľudským  právam  alebo mravným normám spoločnosti:
     •    podmienečné vylúčenie zo školy a  súčasne musí byť správanie klasifikované stupňom menej uspokojivé
     V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote nedopustí priestupku, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.
     •    vylúčenie zo štúdia.
     Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove  po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch  mesiacov odo dňa, keď sa o  previnení  žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
     Za menej závažné previnenia sa považuje napríklad:
     •    nevhodné správanie sa na vyučovaní,
     •    nenosenie si pomôcok,
     •    neprezúvanie sa a robenie neporiadku,
     •    vyrušovanie na hodinách.
     Učitelia zapisujú porušenia Školského poriadku do elektronickej triednej knihy.
     O každom porušení školského poriadku musí byť vyhotovený písomný záznam. Platí oznamovacia povinnosť učiteľa voči triednemu učiteľovi a oznamovacia povinnosť triedneho učiteľa /pri závažnejšom alebo opakovanom porušení ŠP/ voči riaditeľovi školy.

      

      

     III. Práva a povinnosti žiakov

      

     1.    Práva žiakov škola zabezpečuje ustanovením a pôsobením Študentskej rady (ŠR). ŠR je zložená z volených zástupcov – predsedov tried. Hlavnou úlohou ŠR je zastupovať študentov pri rokovaní s vedením školy, spolupodieľať sa na organizovaní života na škole. ŠR sa stretáva minimálne raz za mesiac. ŠR riadi volená Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorá má 5 – 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. ŽŠR sa vyjadruje k otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, zastupuje žiakov, predkladá návrhy, volí a odvoláva zástupcu žiakov do/z Rady školy. ŽŠR spolupracuje so Stredoškolským parlamentom a Študentskou úniou Slovenska.  Žiaci majú právo voliť si svojho zástupcu do Študentskej rady a jeho prostredníctvom uplatňovať si svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko-pracovného života školy.

     2.    Každý žiak má právo zvyšovať svoje vzdelanie, intelektuálnu a kultúrnu úroveň, rozvíjať svoje schopnosti, vlastný úsudok, zmysel pre zodpovednosť. Má právo využívať všetky príležitosti a možnosti na to, aby sa mohol rozvíjať fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach slobody a dôstojnosti, je mu garantovaná sloboda myslenia, svedomia a viery, sloboda názoru, sloboda prijímať informácie a myšlienky. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo, po predložení predpísaných potvrdení od psychológa, špeciálneho pedagóga a lekára, na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

     3.    Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo obracať sa na riaditeľa školy, štatutárneho zástupcu alebo Radu školy so svojimi pripomienkami, návrhmi alebo sťažnosťami.

     4.    Každý žiak má právo na komunikáciu s učiteľom, právo na objektívne hodnotenie,  právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce. Každý žiak má právo na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť.

     5.    Každý žiak sám zodpovedá za činnosť, ktorú vykonáva počas vyučovacieho procesu, ako aj za to, že svojím konaním a správaním nebude znemožňovať ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať. Žiadny prejav správania nesmie byť vulgárny ani urážajúci a musí byť v súlade so všeobecne prijatými normami.

     6.    Žiak má právo na vhodné školské prostredie,  právo zúčastniť sa kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, vzdelávacích prednášok a akcií, ktoré organizuje škola. Žiak, ktorému bolo za porušenie školského poriadku uložené disciplinárne opatrenie, sa uvedených podujatí zúčastní len so súhlasom riaditeľa školy. Žiak, ktorý dostal pokarhanie od riaditeľa školy, resp. dostal zníženú známku zo správania, spravidla súhlas od riaditeľa školy nedostane.

     7.    Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     8.    Po vstupe do školy  sú  žiaci povinní sa prezuť do odporúčanej, bezpečnej a zdravotne vyhovujúcej obuvi. Žiaci sa prezúvajú pri svojich odkladacích skrinkách a sú povinní zostať prezutí počas celého vyučovania.  GLN na Tomášikovej ulici je jedna z najaktívnejších škôl v projekte Zdravá škola, a preto sa čistote v celej budove /vrátane prezúvania/ venuje zvýšená pozornosť.

     9.    Žiak ma právo za poplatok prenajať si odkladaciu skrinku, ktorá poskytuje vyššiu ochranu osobných vecí žiaka, možnosť odkladať v skrinke školské pomôcky a učebnice, odkladať úbor na telesnú výchovu a plávanie, odkladať ochranné plášte na laboratórne práce, mať tam mobilný telefón, stravné lístky a pod. Skrinka sa prenajíma na dobu do ukončenia štúdia.  Žiak zodpovedá za poriadok a čistotu v skrinke.  Je v jeho vlastnom záujme skrinku riadne uzamykať.  Peniaze a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť.  V skrinkách je zakázané prechovávať veci, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, ako aj majetok ostatných. V prípade úmyselného poškodenia a znehodnotenia skrinky /napr. nálepkami/, nesie žiak hmotnú zodpovednosť a skrinka mu môže byť odobratá. Skrinky sú  kontrolované na prítomnosť toxických a návykových látok, resp. iných vecí nepatriacich medzi potrebné učebné pomôcky.

     10.    Žiak je povinný chrániť majetok školy a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Je zakázané znečisťovať školský nábytok / lavice, stoličky, steny.../ a poškodzovať zariadenia učební, šatní a ostatných priestorov školy. Vzniknutú škodu je žiak povinný bezodkladne nahradiť.  Žiakom nie je dovolené manipulovať so zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.

     11.    Žiak nesmie z bezpečnostných dôvodov manipulovať s oknami a žalúziami, s elektrickými zásuvkami (nabíjanie mobilov, tabletov a pod.), didaktickou technikou, učebnými pomôckami, športovým náradím a náčiním v telocvični a posilňovni, termoregulačnými ventilmi, hasiacimi prístrojmi bez prítomnosti a súhlasu vyučujúceho.

     12.    Po zazvonení je žiak povinný byť na svojom mieste s pripravenými pomôckami na vyučovaciu hodinu. Žiak počas vyučovania neopúšťa svoje miesto, triedu a budovu školy bez súhlasu alebo výzvy učiteľa.  Žiak sa počas vlastného vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách.

     13.    Žiak má povinnosť byť na vyučovaní v jeho plnom časovom rozsahu a má právo na určenú prestávku, tiež v jej plnom časovom rozsahu.

     14.    Žiak pri vyučovaní sedí slušne a sleduje priebeh hodiny, nevyrušuje, neje, nepije, nežuje žuvačku, nezaoberá sa inými s hodinou nesúvisiacimi aktivitami a riadi sa pokynmi vyučujúceho. Ak chce odpovedať, upozorní vyučujúceho hlásením sa.

     15.    Ak sa žiak nemohol zo závažných dôvodov pripraviť na vyučovanie,  je povinný sa ospravedlniť učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

     16.    Žiak je povinný udržiavať svoje miesto v poriadku a čistote, a po skončení vyučovacej hodiny uviesť ho do pôvodného stavu.

     17.    Vzhľadom na presuny všetkých žiakov cez prestávky do určených miestností platia pre bezpečnosť žiakov pravidlá presunu, a to: smerom hore po prvom schodisku / pri učebni č. 1 / a smerom dole po druhom schodisku. Platí to pre všetky prestávky medzi 1. až  7. vyučovacou hodinou.  

     18.    Ak sa žiak zdržiava v priestoroch alebo areáli školy po ukončení svojho vyučovania, je povinný správať sa v súlade s týmto Školským poriadkom tak, aby neohrozil bezpečnosť a zdravie svoje, svojich spolužiakov a zamestnancov školy, nepoškodzoval školský majetok a nerušil ďalšie vyučovanie.
     19.    V odborných učebniach žiak plní pokyny učiteľa v súlade s laboratórnym poriadkom pre odborný predmet /fyzika, chémia, biológia, informatika, cudzí jazyk/. Na telesnej výchove dodržiava pokyny učiteľa a základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na školských exkurziách, lyžiarskych zájazdoch a kurzoch na ochranu človeka a prírody sa žiaci riadia pokynmi učiteľa a týmto školským poriadkom.

     20.    Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

     21.    Pokiaľ nie je určené inak, jedáleň je otvorená pre žiakov od 12.00 h.

     22.    Žiak má právo mať mobilný telefón u seba v taške (nie na lavici a vo vreckách oblečenia) počas vyučovacej hodiny, telefón však musí byť vypnutý a žiak manipuláciou s ním nesmie rušiť vyučovaciu hodinu ani ho používať ako učebnú pomôcku bez povolenia vyučujúceho.
     Žiak má právo použiť mobilný telefón v naliehavých a výnimočných prípadoch len v určenom priestore – mobilnej zóne – a len počas prestávok. Určený priestor je vymedzený označením pri odkladacích skrinkách a školskom bufete vo vestibule školy. Používanie mobilov v jedálni je zakázané.

     23.    Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne, nevyjadruje sa vulgárne, chráni svoje zdravie aj zdravie svojich spolužiakov. Rešpektuje spolužiakov a učiteľov bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, príslušnosť k etnickej skupine alebo ich náboženské vyznanie. Je prísne zakázané akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie, a akákoľvek iná činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví. Každé podozrenie zo šikanovania žiakov je potrebné ihneď ohlásiť učiteľovi alebo vedeniu školy.

     24.    Je prísne zakázané propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie, a prechovávať zbrane alebo predmety ohrozujúce život a zdravie.

     25.    Je prísne zakázané prechovávanie, užívanie, predaj a poskytovanie omamných a psychotropných látok /alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy/, ako aj ich výroba  / vrátane surovín na ich výrobu /, propagovať alebo inak šíriť toxikomániu. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky, v prípade podozrenia úzko spolupracujú s vedením školy, protidrogovým preventistom a výchovným poradcom.

     26.    Školský poriadok platí  pre žiakov školy počas celého štúdia a počas všetkých školských podujatí / organizovaných aj počas školských prázdnin/. Na všetkých podujatiach je potrebné súčasne dodržiavať aj prepravný poriadok, ubytovací poriadok a ďalšie nevyhnutné pravidlá  podľa pokynov určeného pedagogického dozoru. Žiaci sú povinní dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy Slovenskej republiky.

      

     IV. Záver

      

     1.    Tento školský poriadok bol vypracovaný v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského poriadku sa týka  §153 školského zákona), Metodického pokynu č. 21/2011 z 1.mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl,  Organizačného poriadku GLN, Pracovného poriadku pre pracovníkov GLN v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa (OSN) a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy). Ďalšie dokumenty, z ktorých sa  vychádzalo sú  Všeobecná deklarácia ľudských práv,  Európska kultúrna konvencia, Európska sociálna charta, Listina základných práv a slobôd, Ústava SR,  Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, ku ktorému  s platnosťou od 1.9.1993 pristúpila aj SR.

     2.    Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.

      

     V Bratislave 1. 9. 2019              

                                                                              Ing. Norbert Kyndl  v.r.
     riaditeľ Gymnázia L. Novomeského
     na Tomášikovej ulici v Bratislave