• Zelená škola

    • Zelená škola

      


      

     Environmentálny problém

               V našom projekte sme riešili široké spektrum problémov so životným prostredím. Od odpadového hospodárstva, cez vylepšenie prostredia školy až po šetrenie energie.

              

               Jeden problém riešený v našom projekte sa týkal každého človeka na tejto planéte - odpad. Čokoľvek čo sa nám nehodí jednoducho vyhodíme do odpadkového koša bez toho, aby sme si uvedomili, že odpad sa dá veľmi efektívne zužitkovať, že jeho cesta nemusí končiť len v spaľovni alebo na smetisku. Tým nemyslíme len papier ale aj nebezpečné monočlánky alebo PET fľaše. V našom projekte sa snažíme riešiť nielen odpad vyprodukovaný školou ale aj odpad z domácností nás žiakov.

              

               Ďaľším veľkým problémom je šetrenie energie. V tomto smere sme podporili tepelnú izoláciu budovy školy, aby straty tepla boli čo najminimálnejšie a snažili sa znížiť celkovú spotrebu energie.

              

               Okrem daných problémov je naším cieľom vyriešiť aj otázku informovanosti žiakov o ohrozovaní a ničení nášho prostredia a tým ich nepriamo upozorniť, aby nedevastovali svojim necitlivým zásahom svoje životné prostredie. Prostredníctvom rôznych plagátov sme spropagovali u žiakov aj náš projekt a tak zvýšili jeho výslednú efektivitu.

              

               Vznik každého problému spôsobil človek svojou bezohľadnosťou a zároveň neinformovanosťou. Ľudský vplyv na životné prostredie sa zastaviť nedá. Preto sa snažíme naše prostredie v rámci našich možností čo najviac vylepšovať a chrániť.

              

     Škola je pre nás žiakov tiež našim životným prostredím, pretože v nej trávime až 1/3 dňa, Je teda v našom záujme, aby toto životné prostredie bolo čo najkvalitnejšie.

              

     Cieľom projektu je skvalitniť dané životné prostredie pre čo najpríjemnejší pocit a zníženie dosahu našej existencie na naše okolie.

              

     Podnikáme kroky, ktoré sú finančne nenáročné a realizovateľné v rámci našich možností. Kvalita životného prostredia ovplyvňuje kvalitu nášho zdravia a aj kvalitu nášho učenia.


      

      

     Aktivity

     Celý projekt zahŕňa mnoho súťažných aktivít, ktorých úspech ovplyvňuje aktivita žiakov celej školy. Pre lepší a aktívnejší prístup a najmä zapojenie sa všetkých žiakov školy je celý projekt prezentovaný ako súťaž o ceny v podobe voľných dní pre triedne výlety. Súťažia medzi sebou triedy, nie jednotlivci. Takto je cena dostatočnou motiváciou pre každého žiaka, aby sa zapojil, čo malo len lepší vplyv na výsledok celého projektu.

     Za každú súťažnú disciplínu sú triedam prideľované body. Po skončení súťaže budú body sčítané, triedy vyhodnotené a výsledky zverejnené.

     Projekt zahŕňa samozrejme aj nesúťažné aktivity.

      

     Súťažné disciplíny:

     1. 2x do roka zber použitého papiera

     -          Termín realizácie február – máj

     -          Žiakom sa prostredníctvom rozhlasu a plagátov oznámi presný dátum, kedy bude pristavený ku škole zberný kontajner

     -          V ranných hodinách sa odvážený papier nanosí do kontajnera, váhy budú zaevidované a neskôr sčítané podľa jednotlivých tried

     -          V rozhlase a prostredníctvom násteniek sa triedy dozvedia vyhodnotenie

     -          Spolupráca s firmou Zberné suroviny

            

      

      

      

      

      


      

     1. 2x do roka zber použitých monočlánkov

     -          Termín realizácie január – apríl

     -          Žiakom sa prostredníctvom rozhlasu a plagátov oznámi presný dátum, kedy budú mať možnosť priniesť nazbierané monočlánky

     -          zberný kontajner bude počas celého roka vystavený v respíriu školy, výrazne označený. S firmou OLO uzatvoríme zmluvu o likvidácii odpadu

     -          spolupracujeme so Stromom života

     1. Zasadenie ihličnatého stromčeka triedou v areály školy

     -          Termín je individuálny

     -          Trieda  si zaobstará ihličnatý stromček a so súhlasom kooordinátora projektu ho zasadí na učené miesto (pomôcky zaobstará škola)

     -          Zasadenie musí byť zdokumentované fotografiou

     -          Stromček musí prežiť

     1. Upratovanie v areály školy a starostlivosť o zeleň v budove

     -          Upratovanie realizujeme dvakrát do roka, maximálny počet žiakov triedy je 15 a maximálny počet hodín dve (pomôcky zaobstará škola)

     -          Termín sa upresňuje

     1. Vytvoriť billboard alebo literárnu prácu na tému „Zachráňte Zem“

     -          Termín realizácie: do konca mája

     -          Miesto realizácie: Tenisová stena

     -          Trieda predloží návrh billboardu, ten bude schválený vedením školy a nato ho trieda vyobrazí na tenisovej stene

      

     Nesúťažné aktivity:

     1. Na škole je zavedený separovaný zber PET fliaš

     -          Škola zaistila do každej triedy výrazne označený kontajner s pokynmi na odovzdávanie PET fliaš. Žiaci (hliadka) každý týždeň vyčistili kontajnery a obsah dali do veľkého kontajnera (pristavila ho firma OLO), žltej farby

     1. Dávame do každej triedy za radiátory hliníkové fólie, ktoré znížia únik tepla cez panely
     2. Dobudujeme učebňu v prírode vo vnútornom uzavretom dvore školy tak, aby sa v nej dalo na jar, v lete a na jeseň učiť (plynulo).
     3. Vytvoríme, vytlačíme a rozmiestníme sme plagáty s environmentálnou tematikou. Ich cieľom bude nie len propagovať projekt v rámci školy a tak zvýšiť číslo zapojených žiakov ale aj upozorňovať na problémy so životným prostredím.

     -          Vytvorili sme viacero druhov plagátov

     1. Vytvorili sme energetické hliadky, ktoré tri krát za vyučovací deň skontrolujú celú školu (WC, chodby, respírium, triedy – zhasnú zbytočne svietiace svetlo, zatvoria tečúce kohútiky). Zistený stav sa hlási pani profesorke Gaálovej. Každá trieda dala do hliadky dvoch študentov, bol vypracovaný časový harmonogram hliadok.
     2. V spolupráci s dánskym projektom Enedis, škola získala energetický a odpadový software, ktorý nám umožnil monitorovať mesačnú spotrebu energie, vody, vyprodukovaný odpad. Vytvorili sme tím študentov, ktorí software prevádzkuje a pravidelne vyhodnocuje. Pomocou neho zistíme svoje slabé stránky a v spolupráci s vedením školy sa pokúsime chyby odstrániť.
     3. Znížime spotrebu tepla - po vyučovaní znížime radiátory na nevyhnutné temperovanie
     4. Dobudujeme v areály školy kompostovisko na prírodný odpad
     5. V spolupráci s rodičovskou radou a vedením školy zaistíme na WC úsporné splachovače vody a fotobunky na pánskych pizolároch

      

      

      


     Vyhodnotenie súťažných disciplín:

     1. Disciplína

     -          Každá trieda, ktorá sa zúčastnila súťaže získala body podľa miesta

     §  1 miesto- 24 bodov, 2 miesto- 20 bodov, 3 miesto- 17 bodov.

     §  Od 4 miesta sa prideľujú body od 15,14,13... nižšie

     §  Každá trieda za účasť v súťaži získala 5 bodov

     1. Disciplína

     -          Každá trieda, ktorá sa zúčastnila súťaže získala body podľa miesta

     §  1 miesto- 24 bodov, 2 miesto- 20 bodov, 3 miesto- 17 bodov.

     §  Od 4 miesta sa prideľovali body od 15,14,13... nižšie

     §  Každá trieda za účasť v súťaži získala 5 bodov

     1. Disciplína

     -          Každá trieda, ktorá splnila podmienky súťaže získala 20 bodov

     1. Disciplína

     -          Trieda dostala bod za každého žiaka, ktorý sa zúčastnil upratovania krát čas trvania práce, maximálny počet bodov 30

     1. Disciplína

     -          Trieda dostala 30 bodov za vytvorenie aktuálneho a estetického bilbordu a 20 bodov za literárnu prácu

     Priebežné informácie o hodnotení sú zverejnené na nástenke v respíriu školy.

      

     Ceny pre víťaza:

     Víťazi školskej súťaže získali dni voľna k školskej exkurzii a výletom.


      

     Zapojenie žiakov

     Súťažné disciplíny sú založené na našej aktivite. Odpad pre recykláciu si budeme zhromažďovať doma alebo v priestoroch školy či už priamo z domova alebo aj od iných zdrojov napríklad susedia alebo rodina čím sa zvýši efektivita projektu.

               Na upratovaní sa musí podieľať trieda ako celok, čiže každý študent pomôže okrášliť dvor školy.

               Billboardy s environmentálnou problematikou sú založené na kreativite a umeleckých schopnostiach žiakov.

               Pomáhali sme pri organizácii, kontaktovaní potrebných orgánov a inštalovaní potrebných zariadení.

               Plagáty potrebné na propagáciu sú z dielne žiakov a aj ich vytlačenie a inštalácia.

      

     Časový plán

     Zber papiera                                   Október 2007            marec 2008

     Zber monočlánkov                           November 2006         apríl 2008

     Zasadenie ihl. Stromčeka                  priebežne

     Upratovanie                                    priebežne

     Billboard + práca                             individuálne

     Zavedenie zberu PET fliaš                 priebežne

     Hliníkové fólie za radiátory               február 2008

     Dobudovanie učebne                        čo najskôr po poskytnutí vašich financií

     Plagáty na propagáciu                      Niektoré sú už vytvorené, vytlačenie závisí

                                                          od poskytnutia vašich financií

     Kompostovisko                                vytvorené

     Energetická hliadka                          priebežne

     Využitie energetického softweru        priebežne

      


      

     Propagácia Projektu:

               Propagácia je pomerne dôležitou súčasťou projektu pre jeho efekt.

               Prostredníctvom školského rozhlasu a školského časopisu Tomášičkár sme pravidelne informovali o pripravovaných aktivitách a zrealizovaných častiach projektu, zvyšovali sme environmentálne povedomie žiakov.

               Zrealizovali sme simulovanú hodinu na tému „Odpad“ v triedach prima a sekunda, čím sme nováčikom našej školy priblížili danú problematiku.

               Nástenky poskytujú informácie o súťažných disciplínách, rôznych environmentálnych problémoch ako aj o všetkých aktivitách spojených s projektom.

               Plagáty sú tvorené obrázkami tak aby nepriamo ale vecne a jasne upozorňovali na projekt a rôzne ekologické problémy.

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predbežný návrh. Plagát upozorňujúci na hrozbu znečistenia ovzdušia         návrh.