• XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej
     • XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej

     • Dňa 29.6.2020 sa na našom gymnáziu v školskom areály uskutočnil XIV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej. Počas programu si žiaci prešli stanovištia: kvíz o prvej pomoci, praktické precvičovanie  nepriamej masáže srdca, stabilizovanú polohu, riešenie  úloh spojené s kolobežkou -- nový prepravný prostriedok v uliciach Bratislavy a riešili modelové situácie so záchranármi z Operačného strediska záchrany v Bratislave A. Esztergályosom a G. Vernancovou.  Žiaci si tak zopakovali a preverili svoje teoretické vedomosti a hlavne praktické zručnosti potrebné k záchrane ľudského života.

      Celú akciu spríjemnila ukážka výcviku psov z CCES doplnená vyhľadávaním žiaka.

      Za pomoc pri organizácií IDZ ďakujeme aj žiakom tried Sexta A, Sexta B a IIA. Napriek obavám z počasia, akcia bola úspešná a už robíme prípravy na budúci jubilejný XV. ročník Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej.

     • Skúšky z jazykového certifikátu – Sprachdiplom, 1. stupeň

     •      V dňoch 26.5. a následne 9. a 10.6. 2020, za rešpektovania všetkých usmernení hlavného hygienika,  sa na našej škole uskutočnili náhradné termíny písomnej a ústnej časti nemeckého jazykového certifikátu tzv. “Deutsches Sprachdiplom“. Sme radi, že aj napriek sťaženým podmienkam, sa skúšok zúčastnilo všetkých 24 prihlásených žiakov druhého ročníka a sexty.

           DSD I je jazyková skúška na úrovni A2/B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, kde sú žiaci testovaní z posluchu a čítania s porozumením, z písania slohovej práce na aktuálnu tému a následne z ústnych komunikačných zručností. Tešíme sa, že v ústnej časti dokázali všetci absolventi pred skúšobnou komisiou, že sú schopní zapojiť sa v nemčine do riadenej diskusie, a preto veríme, že výsledky ich písomných častí, ktoré sa opravujú v centrále v Nemecku, budú rovnako úspešné.

           Veríme, že viacerí z nich využijú možnosť zdokonaľovať svoju nemčinu v rámci tohto nepovinného predmetu aj naďalej a získajú tak, aj vďaka špecializovanej príprave za pomoci svojich učiteľov v budúcich ročníkoch, certifikát na úrovni B2/C1.

     • Medzinárodný úspech našej Tomášičkárky

     • Žiaci nášho gymnázia sa už tradične zúčastňujú projektovej medzinárodnej súťaže „Stretnutie s východnou Európou“ (Begegnungen mit Osteuropa), ktorú každoročne v Nemecku vyhlasuje Ministerstvo kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko.

      Aj tento rok, v  konkurencii takmer 2000 súťažných projektov z celej Európy, bola úspešná aj naša Tomášičkárka – Kristína Vanková z Oktávy A. Vo svojej kategórii patrila medzi  víťazov projektových úloh tentokrát na tému „ Statt Gedichten? – Stadtgedichte“  a tak sa jej podarilo už tretíkrát za sebou vyhrať  cenu 100,- Eur. Z jej úspechu sa tešíme a srdečne gratulujeme!

     • Prijímacia skúška na osemročnú formu štúdia

     • Na prijímaciu skúšku stačí priniesť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karaténne opatrenie.

      Kritéria na prijímacie pohovory pre uchádzačov do prvého ročníka osemročného štúdia: kriteria-8-rocne-2020-2021.pdf​​​​​​​

     • Fenomény sveta

     • Zmeňme klasické vyučovanie na zážitok z poznávania a hľadania odpovedí. Viac informácií nájdete na našej stránke

     • Termín podania prihlášok

     • na všetky stredné školy vrátane osemročných gymnázií je 15.máj 2020.
      Rozhodujúci je termín doručenia na strednú školu.

      Podrobnosti o prijímacích skúškach do osemročného gymnázia ešte upresníme.

     • V slávnej aule GLN rezonovali aktuálne témy dištančnej výuky, otvárania škôl, ale i inovácie a modernizácia

     • Nech sa páči, viac sa dočítate v článku na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja.

     • Kritériá na prijímacie pohovory do 1. ročníka štvorročného štúdia

     • Tento dokument je k dispozícií aj na stiahnutie: Kriteria_4-rocne_2020-2021_(1).pdf      Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

      Podmienky prijímania uchádzačov do 1. ročníka  štvorročného štúdia 
      v školskom roku 2020/202

      Informácie o  prijímacích skúškach  nájdete aj na internetovej stránke  (http://glnt.edupage.org).


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      V školskom roku 2020/2021 otvoríme dve triedy štvorročného štúdia podľa  školského vzdelávacieho programu s počtom žiakov spolu 56.

      Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách  môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.

      Z cudzích jazykov sa bude vyučovať anglický a nemecký jazyk.  Štúdium na gymnáziu je bezplatné. Štúdium končí maturitnou skúškou.

      Informácia pre uchádzačov o štúdium

      na Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2 v Bratislave.

      Pravidlá spolupráce, koncepcia a filozofia školy.

       

      Privítali by sme, keby uchádzači, ktorí sa budú hlásiť na štúdium, vopred poznali  a porozumeli pravidlám fungovania na našom gymnáziu. Považujeme za potrebné, aby všetci noví uchádzači spoznali pravidlá  spolupráce počas štúdia na našom gymnáziu. Budeme radi, keď sa ešte pred prihlásením  na štúdium,  aj na základe týchto informácií rozhodnete správne pri výbere strednej školy. Veľmi radi privítame medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať tradičnú a osvedčenú atmosféru školy.

      Neprehliadnite, prosím, pri výbere vašej budúcej školy nasledovné informácie:

       

      • Rešpektujeme práva a povinnosti žiakov zakotvené v školskom poriadku, máme dlhoročne výbornú spoluprácu s Radou školy Gymnázia L. Novomeského, rodičovskou radou a študentskou radou.
      • V rámci štúdia je elektronická komunikácia -  e-learning v súčinnosti učiteľa a žiaka na veľmi dobrej úrovni, väčšina predmetov má spracované učivo v prezentačnej forme.
      •  Od školského roku 2018/2019 ponúkame predmet Anglický program. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku pod vedením lektorov z Veľkej Británie. Učebný plán predmetu zahŕňa rôzne oblasti – od Financial Literacy, Scientific Literacy, Social Studies ( t.j. finančná gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, sociálne vedy). Počet takto odučených hodín je voliteľný, závisí aj od pokrytia zvýšených finančných nákladov  tohto predmetu a realizujeme ho finančnou spoluúčasťou rodičov.
      • Súčasťou štúdia na našej škole je aj absolvovanie nasledujúcich vyučovacích predmetov : Predlekárska prvá pomoc - v rámci predmetu žiaci získajú certifikát o spôsobilosti poskytnúť prvú pomoc (túto možnosť majú len naši žiaci - ako jediná škola na Slovensku máme udelenú akreditáciu na vydávanie certifikátu o poskytovaní prvej pomoci).  Ďalším predmetom je Spoločenská a tanečná výchova. Zdravie a šport posilňujeme zavedením predmetu  Plávanie, tento predmet je súčasťou rozvrhu hodín.  Privítali by sme, aby žiaci, ktorí si vybrali našu školu, neskôr nehľadali dôvody, ako sa vyhnúť predmetu Plávanie. Škola financuje prevádzku  plavárne s 25 metrovým bazénom a je v našom záujme, aby ju žiaci efektívne využívali v predmete Plávanie. Všetky uvedené predmety sú klasifikované, sú aj na vysvedčeniach a ich dotácia je v našom školskom vzdelávacom programe.. 
      •  V rámci vyučovania nemeckého jazyka majú žiaci možnosť získať bezplatný jazykový certifikát dvoch úrovní B1 a B2/C1 z nemeckého jazyka – Sprachdiplom.
      • Škola je zapojená už od roku 1995 do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. V rámci tohto projektu nekompromisne bojujeme proti fajčeniu, užívaniu alkoholu, žuvacieho tabaku, omamným a psychotropným látkam, ako i šikanovaniu, kyberšikane, rôznym prejavom intolerancie a extrémizmu. (Je dobré vedieť, že tieto priestupky v škole a na školských podujatiach sú  neakceptovateľné a naša miera tolerancie voči nim je nulová.) V rámci tohto projektu sme zapojený do programu Škola bez nenávisti.
      • Škola je držiteľom medzinárodnej ZELENEJ VLAJKY. Realizujeme množstvo aktivít a projektov v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Napríklad máme EKO učebňu, výrazne dobré výsledky v  zbere opotrebovaných monočlánkov, v zbere papiera a pod. Považujeme za samozrejmé, že týchto aktivít sa zúčastňujú všetci naši žiaci.
      • O úrovni správania a výchovy svedčí i to, že naši žiaci rešpektujú normy primeraného výzoru v škole  a na školských podujatiach v rámci  etických pravidiel správania.  Žiaci by mali vedieť rozlíšiť, ako sa upraviť a čo je vhodné nosiť na vyučovanie a školské podujatia a čo nie.
      • Na ochranu osobných vecí každého žiaka je v škole zavedený systém  odkladacích skriniek. Ochraňujeme aj majetok školy a majetok Rodičovskej rady. Poškodzovanie majetku rieši náš vnútorný a  školský poriadok.  Chceme, aby prostredie našej školy bolo čisté, pekné, funkčné a moderné.  Na ochranu zdravia a majetku sú spoločné priestory v budove školy a jej okolie monitorované kamerovým systémom.
      • Kompletná informovanosť o prospechu a dochádzke je zabezpečená pravidelne prostredníctvom internetu a e-mailovej pošty cez aSc agendu. Žiaci majú čipové žiacke preukazy, ktoré denne používajú pri vstupe do budovy školy, kopírovaní a objednávaní stravy v školskej jedálni.

       

      Popri zaujímavom a hodnotnom vyučovaní a množstve aktivít i toto všetko, čo ste si práve prečítali, tvorí zdravé, tvorivé prostredie, potrebné nielen pre kvalitné stredoškolské štúdium, ale  aj plnohodnotné uplatnenie sa v ďalšom štúdiu a živote.

      Dozvedieť sa viac o štúdiu na Gymnáziu L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave umožní rozhodnúť sa správne, kam na školu, a tým predísť  zbytočným problémom a nespokojnosti počas najkrajších rokov v živote mladého človeka – rokov stredoškolského štúdia. Prehľad najzaujímavejších aktivít nájdete na našej webovej stránke www.gln.sk (http://glnt.edupage.org), kde nájdete aj virtuálnu prehliadku školy, školský vzdelávací program, školský poriadok a iné informácie o škole.

       

      Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy

      Podmienky prijatia bez overovania vedomostí

                 

       

      1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
      2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne.
       1. Povinné predmety:

       

      Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení

      v 9. ročníku  základnej školy berieme do úvahy známky  z týchto predmetov:

      1. slovenský jazyk a literatúra,
      2. matematika.

       

      Ak má uchádzač  v 8. a aj v 9. ročníku z uvedených predmetov samé jednotky, získava 180 bodov, za každú dvojku v 8. a aj v 9. ročníku v uvedených predmetoch stráca 25 bodov,  za každú trojku v 8. a aj v 9. ročníku v uvedených predmetoch stráca 40 bodov atď.

      Použitý vzorec:   

       

      Príklady:

      1. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z matematiky dvojku v 9. ročníku,

      získava 45+45+45+20 = 155 bodov,

      1. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z matematiky dvojku v oboch ročníkoch, získava 45+45+20+20 = 130 bodov,
      2. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z matematiky trojku v 9.ročníku

      získava 45+45+45+5 = 140 bodov.

       

      Uchádzač môže získať za prospech  maximálne 180 bodov.

       

       1. Profilové predmety :

      Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení

      v 9. ročníku  základnej školy berieme do úvahy známky  z týchto profilových predmetov: 

      1. anglický jazyk,
      2. biológia (prírodopis).

       

      Ak má uchádzač  v 8. a aj v 9. ročníku z uvedených predmetov samé jednotky, získava 108 bodov, za každú dvojku v 8. a aj v 9. ročníku v uvedených predmetoch stráca 15 bodov,  za každú trojku v 8. a aj v 9. ročníku v uvedených predmetoch stráca 24 bodov.

      Použitý vzorec:   

       

      Príklady:

      1. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z biológie dvojku v 9. ročníku,

      získava 27+27+27+12 = 93 bodov,

      1. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z biológie dvojku v oboch ročníkoch, získava 27+27+12+12 = 78 bodov,
      2. v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov jednotky, len z anglického jazyka trojku v 9.ročníku, získava 27+27+27+3 = 84 bodov.

       

      Znížená známka zo správania na stupeň dva sa prepočíta  ako nedostatočná  v 9.ročníku z jedného z týchto predmetov, známka zo správania na stupeň tri sa bude započítavať ako nedostatočná v 9.ročníku z dvoch predmetov.

       

      Uchádzač môže získať za prospech  maximálne 108 bodov.

       

      1. Prémia za PROSPECH

      Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa pripočíta 5 bodov za každý školský rok.

      Uchádzač môže získať za prospech  maximálne 15 bodov.

       

      1. ĎALŠIE KRITÉRIA
       1. Predmetová olympiáda

      Ak sa uchádzač umiestnil počas štúdia v 8. až 9. ročníku základnej školy na 1. až 3. mieste         v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole predmetových olympiád a súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva SR  ( olympiáda zo SJL, cudzích jazykov, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technická olympiáda a Pytagoriáda)  bude mu priznaný v rámci jednej olympiády alebo súťaži nasledovný počet bodov.

       

      1.miesto 100 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /, 1.miesto  50 bodov okresné kolo

      2.miesto 75 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /, 2.miesto  30 bodov okresné kolo

      3.miesto 50 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /

       

      Originál,  alebo kópiu potvrdenia o úspechu je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy najneskôr do 4.6.2020. 

       

      Uchádzač môže získať za úspechy v súťažiach maximálne 100 bodov.

       

       1. Športové súťaže

      Ak sa uchádzač umiestnil počas štúdia v 8. až 9. ročníku základnej školy na 1. až 3. mieste  v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole športovej súťaže vyhlásených Ministerstvom školstva  bude mu priznaný v rámci jednej súťaže nasledovný počet bodov.

       

      1.miesto 75 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /, 1.miesto  30 bodov okresné kolo

      2.miesto 50 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /,

      3.miesto 30 bodov / krajské alebo celoštátne kolo /

      Originál,  alebo kópiu potvrdenia o úspechu je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy najneskôr do 4.6.2020.

       

      Úspechy uchádzača ako člena v kolektívnych súťažiach neberieme do úvahy.

       

      Uchádzač môže získať za úspechy v súťažiach maximálne 100 bodov.

           

      Spolu môže získať uchádzač o štúdium maximálne 503 bodov:

       

      1. Študijné výsledky povinné predmety 180 bodov
      2. Študijné výsledky profilové predmety - 108 bodov
      3. Prémia za prospech - 15 bodov
      4. Úspechy v predmetových olympiádach  - 100 bodov
      5. Úspechy v športových súťažiach  - 75 bodov

       

       

      Zostaví sa poradie uchádzačov podľa počtu získaných bodov. Z takto získaného poradia budú prijatí najúspešnejší uchádzači tak, aby ich bolo spolu 56. V prípade rovnosti bodov, budú rozhodovať o umiestnení uchádzača nasledovné kritéria:

      1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
      2. Získané body z predmetových olympiád a športových súťaží.
      3. Známky z anglického jazyka v poslednom ročníku štúdia na polroku a následne v minulom školskom roku na konci školského roka.
      4. Známky z biológie v poslednom ročníku štúdia na polroku a následne v minulom školskom roku na konci školského roka.
      5. Ak bude i napriek tomu rovnosť bodov budú prijatí obaja uchádzači.

      ,

                              O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho  konania na internetovej stránke školy do 29.5.2020.

       

      Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania do 29.5.2020.

       

      Ak  prijatý uchádzač  na školu nedoručí záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium,

       riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

       

      Poznámky :

       

      1. Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
      2. Pri zaraďovaní do jazykových skupín a stupňov pokročilosti sa bude vychádzať zo vstupných testov z anglického a nemeckého jazyka / september 2020/.

       

      Podmienky prijatia boli prerokované a schválené dňa 30.4.2020 na zasadnutí vedenia školy a prerokované v pedagogickej rade formou per rollam.

       

      V  Bratislave  30.4.2020

       

       

      Ing. Norbert Kyndl

           riaditeľ školy

       

     • Rozhodnutie riaditeľa školy o úprave klasifikácie

     • Riaditeľ školy oznamuje neklasifikovanie v druhom polroku aktuálneho šk. roka tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

      Pre maturitný ročník je to predmet

      1. Telesná výchova

      Všetky ostatné predmety budú klasifikované

       

      Pre ostatné ročníky sú tieto predmety:

      1. Telesná výchova
      2. Plávanie
      3. Etická výchova
      4. Náboženstvo
      5. Výtvarná výchova
      6. Hudobná výchova
      7. Spoločenská a tanečná výchova
      8. Zdravotná výchova
      9. Občianska náuka v triedach príma, sekunda, tercia a kvarta

      Všetky ostatné predmety budú klasifikované

      Riaditeľ školy rozhodol na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020.

       

      V Bratislave 28.4.2020                                                                                                 Norbert Kyndl

     • Aktuálne informácie k maturite v školskom roku 2019/2020

     • aktualizované

     •  

      Vážení rodičia a milí žiaci, pekne Vás pozdravujem.

      Máme za sebou ďalší týždeň zmien v spôsobe vyučovania na GLN.  Stále ďakujeme, že to zvládate. V snahe nájsť čo najlepší  spôsob vyučovania na diaľku sme Vám poslali dotazníky,  potrebovali sme  aj Váš názor. V prílohe Vám posielam vyhodnotenie  dotazníkov, nech sa páči, pozrite si to. Ďakujeme za spoluprácu.

      Čo máme nové?

      1. Je potrebný jednotný postup pri používaní softvéru a rôznych portálov. Naši učitelia majú usmernenie učiť a komunikovať  len cez Edupage a Office 365 – Teams.
      2. Učitelia majú usmernenie zadávať všetky úlohy cez Edupage, aby si žiaci našli všetko na jednom mieste.
      3. Komunikujte so svojimi triednymi učiteľmi, ak je potrebné, riešte spoločne rozumné návrhy vo Vašich triedach. Ako triedni učitelia zistili cez virtuálne triednické hodiny, podmienky na učenie v týchto platformách sú u Vás dobré. Ak treba pomôcť, napíšte riaditeľovi školy a budeme sa snažiť vyriešiť.
      4. Od pondelku 27.2020 sa pripravuje nový rozvrh hodín dištančného vzdelávania. Všetky predmety budú zaradené do blokov v párnom i nepárnom týždni / napríklad párny týždeň len prírodovedné predmety a v nepárny týždeň len spoločenskovedné predmety. Denne budú mať žiaci maximálne tri predmety /cca 105 minútové/.  Denne budú spravidla dve, najviac dvakrát v týždni tri, videokonferencie. Avšak v hodinách označených ako MIX sa môžu v rámci uvedenej hodiny vystriedať aj viacerí učitelia.
      5. Do konca apríla rozhodneme o tom, ako to bude s klasifikáciou v tomto školskom roku.
      6. Na požiadanie umožňujeme za určitých podmienok prístup žiakom do svojich skriniek. Škola je denne ošetrená v rámci odporúčaní hlavného hygienika.

      Milí žiaci, odporúčam Vám, aby ste sa pri nejasnostiach alebo problémoch pri dištančnom vyučovaní  obracali na rodičov len v nevyhnutných prípadoch. Pýtajte sa svojich učiteľov. Nebojte sa pýtať sa tak, akoby to bolo na riadnej vyučovacej hodine. Učitelia odpovedajú, podporia, poradia, upokoja. Je to ich poslanie i práca. K tomu ich vedieme. Ak máte nevyriešený problém, starosť, úzkosť, obavy, obráťte sa s dôverou na riaditeľa alebo  zástupcov riaditeľa. Sme tu pre Vás a každý deň odpovedáme našim žiakom i rodičom, usmerňujeme učiteľov a naprávame otázky a problémy všetkého druhu. Stále ste naši žiaci, na ktorých nám záleží. Záleží nám na Vašej príprave, ale rovnako nám záleží na Vašom duševnom a fyzickom zdraví, na Vašej psychickej pohode. Zdravá škola GLN nie je len heslo a teória. Psychická pohoda a pocit podpory sú podmienky dobrého zdravia a silnej imunity. Majme to, prosím, všetci na mysli.

      Ešte raz Vás pozdravujem a ďakujem za Váš doterajší prístup k dištančnému vzdelávaniu. Viem, že to máte teraz ťažšie, chápem Vás. Dúfajme, že sa dostaneme čo najskôr do riadneho režimu. Ako riaditeľ školy som denne v práci, môžete sa na mňa obrátiť kedykoľvek. Ak to bude v mojich silách, ochotne Vám pomôžem.

      Prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia Vám a Vašim blízkym.

       

      Váš riaditeľ Norbert Kyndl

     • Oznam pre rodičov žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie na Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.

     • Oznam platí pre žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia, do prvého ročníka osemročného štúdia a žiakov, ktorí sa uchádzajú o prestup na školu v školskom roku 2020/2021.

      Vážení rodičia detí - uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave, dovoľujem si Vás upozorniť na nové informácie ohľadom Podmienok a kritérií na prijímanie žiakov na tunajšiu školu.

       

      Podmienky a kritériá prijímacieho konania stratili platnosť na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky o prerušení vyučovania až do odvolania. Na základe nižšie uvedenej informácie nebola zaslaná žiadnemu žiakovi prostredníctvom adresy zákonného zástupcu žiaka POZVÁNKA na prijímacie skúšky.

       

      Nový termín pre zverejnenie Podmienok a kritérií prijímacieho konania pre všetky odbory štúdia je 28. apríl 2020. Po zverejnení  usmernenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú  Podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov v čo najkratšom čase zverejnené na webovej stránke školy. Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. 

       

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

       

      Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Komisionálne skúška k prestupom na Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave  budú v tom istom termíne ako prijímacie skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia.

       

      Vážení rodičia, aj touto cestou sa Vám chcem poďakovať za Vaše pochopenie súčasnej situácie a vyjadriť presvedčenie, že proces prijímania Vašich detí na tunajšiu školu spoločne  zvládneme. Zdravie je v tejto chvíli dôležitejšie ako iné hodnoty. Vážme si ho a urobme všetko preto, aby sme si ho chránili.

       

       

      Bratislava 16. 4. 2020                                                                Ing. Norbert Kyndl  riaditeľ školy

     • Pekné spomienky...

     • Pripomíname si, že naši maturanti v minulých rokoch práve o takomto čase mali hodiny angličtiny v Bratislave v Starom meste. Boli to časy, keď sa mohlo chodiť po meste aj bez rúšok.

      Veríme, že to budeme môcť v budúcnosti opakovať. Teraz sa prosím zodpovedne chráňme.

     • Príhovor riaditeľa školy – 8. 4. 2020

     •  

       

      Vážení rodičia, milí žiaci, pekne vás pozdravujem.

       

      Ďakujem za doterajšiu spoluprácu, srdečne Vás pozdravujem a prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia Vám a Vašim blízkym.

      Pokračuje „uzavretie škôl" do odvolania a my  pokračujeme v našej pravidelnej mailovej komunikácii a informovaní Vás.

      Vážení rodičia a milí žiaci, prosím, prečítajte si aktuálne informácie a pokyny:

      1. Štúdium bude naďalej pokračovať dištančnou formou. Učitelia využívajú rôzne      platformy takejto výučby. Je to náročné aj pre žiakov a aj rodičov. Po prázdninách chceme, aby prišlo k redukcii platforiem dištančného vzdelávania, spresníme.
      2. Dištančné vzdelávanie doteraz prebiehalo vo všetkých predmetoch okrem telesnej výchovy, plávania, spoločenskej výchovy, náboženstva a techniky. Od 6. 4. 2020 prebieha  upravené dištančné vzdelávanie v predmetoch telesná výchova a plávanie.
      3. Od 15. 4. 2020 bude prebiehať  dištančné vzdelávanie aj v predmetoch náboženstvo, technika a spoločenská výchova.
      4. Po veľkonočných prázdninách spustíme prihlasovanie na semináre na budúci školský rok. Týka sa to budúcoročných žiakov, a to žiakov tretieho ročníka 4-ročného štúdia, septimánov a maturitného ročníka.
      5. Počas prerušenia vyučovania je potrebné stále sa riadiť nariadeniami a odporúčaniami ÚVZSR a RÚVZ BA, prosím, sledujte tiež našu webovú stránku a   e-maily.
      6. V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť riaditeľovi školy. Žiadame všetkých  rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa, nášho žiaka, objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne o tom informovali riaditeľa školy. Ďakujeme.
      7. Zatiaľ nemáme hlásené žiadne pozitívne testovanie na vírus COVID-19. Platí to o zamestnancoch školy, žiakoch a ich rodičoch.
      8. Máme záujem zistiť u rodičov a žiakov, aké majú technické vybavenie, aké majú možnosti ich využívania pri online vyučovaní a aké majú technické obmedzenia. Pokúsime sa zohľadniť aj situáciu v rodinách – viac detí + rodičia – 1 počítač. Budeme tiež zisťovať, ako v týchto rodinách zvládajú dištančnú výučbu a aké sú ich technické podmienky. Privítal by som od Vás otázky a pripomienky, aj námety a skúsenosti, prosím, adresujte ich kedykoľvek riaditeľovi školy -  norbert.kyndl@gln.sk, platí to rovnako  pre rodičov, ako aj pre našich žiakov.
      9. Vážení rodičia a milí žiaci, plne si uvedomujem, že je to náročné pre vás a aj pre našich učiteľov. 

       

      Ešte krátka informácia, ako u nás v škole:

      Pracujeme v upravenom režime, pravidelne sa v škole striedajú technicko-hospodárski pracovníci a členovia vedenia školy a podľa harmonogramu majú prístup aj niektorí učitelia.

      Ak je nutné a potrebné prísť si zobrať zo svojej skrinky veci, musíte napísať  riaditeľovi školy, ktorý zodpovedá za harmonogram prístupu do školy a určí Vám termín.

       

      Záverom mi dovoľte, vážení rodičia a milí žiaci, zaželať Vám pokojné a požehnané veľkonočné sviatky. Budú iné, ale snažme sa ich prežiť pekne a šťastne.

      Oddýchnite si a doprajme oddych aj žiakom, učitelia dostali úlohu neposielať už od dnes až do stredy 15. apríla žiadne úlohy a aby sa nekonalo žiadne vyučovanie.

       

      V týchto časoch potrebujeme energiu a optimizmus nielen dodávať, ale ju aj osobne akumulovať. Takže prosím a odporúčam s tým najlepším úmyslom, skúste od zajtra na určitú dobu vypnúť počítače.

       

      Stále máme na prvom mieste ochranu zdravia Vás a všetkých Vašich blízkych.

      Buďme zodpovední všetci.

       

      Norbert Kyndl

       

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • pekne vás pozdravujem.

      Pokračuje „uzavretie škôl" do odvolania a my  pokračujeme v našej pravidelnej mailovej komunikácii a informovaní Vás.

      Pokyny a informácie, odpovede a usmernenia prostredníctvom mailov sa stali  súčasťou našej každodennej práce. Dostali ste mailom viaceré pekné inšpiratívne správy o prvých skúsenostiach v rôznych platformách dištančného vzdelávania. 

      Posielame ich pravidelne každú stredu a keď je toho viac, tak aj vo štvrtok.

       

      Vážení rodičia a milí žiaci, prosím, prečítajte si aktuálne informácie a pokyny:

      1. Uzavretie škôl a súbežné zavedenie dištančného vzdelávania vytvára situáciu, ktorú legislatíva priamo nerieši a ako riaditeľ školy robím maximum pre to, aby som zabezpečil optimálne vzdelávanie touto formou.
      2. Štúdium bude naďalej pokračovať dištančnou formou. Učitelia využijú rôzne platformy takejto výuky. Je to náročné, niekedy to nejde, ale musíme to prekonať. Učitelia nám hlásili, že nemajú od niektorých žiakov spätnú väzbu, pri štúdiu doma e-learningovou formou.
      3. Na našej škole sme vytvorili prostredie virtuálnej školy pomocou Microsoft Office 365. Hľadali sme platformu, kde by mali žiaci, rodičia aj učitelia všetko na jednom mieste. Snažíme sa o čo najlepšiu spoluprácu v triede aj v škole a o zvýšenie efektivity vzdelávania na diaľku. Primárna aplikácia, ktorú budeme používať pre vzdelávanie na diaľku je Microsoft TEAMS. Slúži na online komunikáciu formou videokonferencií a webinárov. Mená žiakov sú už nahraté do systému, naši učitelia sa zoznamujú s prostredím a tvoria si postupne triedy (tímy) – pracovné skupiny na vzdelávanie.
      4. Ešte k online komunikácii – všetko, čo sa napíše a deje, je archivované . Žiaci, ktorí nebudú pripojené, si môžu záznam pozrieť dodatočne. Všetky dokumenty sa dajú vyhľadávať aj spätne.
      5. Pripomínam, že je na slobodnom rozhodnutí každého učiteľa, cez akú platformu budete vyučovať. Microsoft TEAMS je len jedna odporúčaná možnosť.
      6. POZOR: dištančné vzdelávanie doteraz prebiehalo vo všetkých predmetoch okrem telesnej výchovy, plávania, spoločenskej výchovy a techniky. Od 6.4.2020 bude  prebiehať operatívne upravené dištančné vzdelávanie aj v týchto uvedených predmetoch podľa pokynov vyučujúcich.
      7. K prihláškam na VŠ posielame maturantom znova informáciu v ďalšej prílohe. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
      8. V najbližšom období rozbehneme prihlasovanie na semináre pre budúci školský rok. Týka sa to budúcoročných žiakov tretieho a maturitného ročníka. Prihlasovanie spustíme bez ohľadu na to, aký scenár sa v konečnom dôsledku naplní.
      9. Pripravujeme dotazník, aby sme zistili  u rodičov a žiakov, aké majú technické vybavenie a aké majú možnosti ich využívania pri online vyučovaní a aké majú technické obmedzenia. Pokúsime sa zohľadniť aj situáciu v rodinách – viac detí + rodičia – 1 počítač. Ako  v týchto rodinách zvládajú dištančnú výučbu  a aké sú technické podmienky.
      10. Pripravujeme aj prieskum pre žiakov o tom, ako hodnotia dištančné vzdelávanie v jednotlivých predmetoch.
      11. Počas prerušenia vyučovania sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZSR a RÚVZ BA, sledujte média.
      12. V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť riaditeľovi školy. Žiadame všetkých  rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa, nášho žiaka, objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne o tom informovali. ĎAKUJEME.
      13. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ  stále nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – rešpektujte obmedzený prístup do školy. V mimoriadne vážnom dôvode napíšte riaditeľovi a skúsime problém vyriešiť.
      14. Informácie o neuskutočnenom lyžiarskom kurze, o exkurzií do Holandska a kurze spoločenskej a tanečnej výchovy posielam v samostatných správach pre rodičov a žiakov, ktorých sa to týka.
      15. Školská jedáleň musela byť zatvorená doslova z nedele na pondelok, keď  už samozrejme mala zásoby čerstvého tovaru nachystané a tento tovar musel byť doslova zlikvidovaný. Aj počas mesiaca marca, po uzatvorení školskej jedálne 9.3.2020, uhrádzali rodičia na účet školskej jedálne platby za kredit na obed. Tento kredit sa každému nahrá do elektronického systému asc agenda a keďže je objednávanie obedov vypnuté až do začiatku vyučovania, prípadne otvorenia školskej jedálne, kredit zostáva u každého bez pohybu a v plnej výške ho má každý študent na svojom konte. Zároveň chcem poprosiť rodičov, ktorí majú trvalý prevodný príkaz na úhradu stravného kreditu, aby tento trvalý príkaz dočasne pozastavili, za čo im vopred ďakujem. /J.Biznár, vedúci školskej jedálne/
      16. Prípadné otázky a pripomienky, aj námety a skúsenosti, prosím, adresujte kedykoľvek riaditeľovi školy -  norbert.kyndl@gln.sk - platí to rovnako aj pre rodičov a aj pre našich žiakov.
      17. Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich žiakov.

       

      Záverom informácia ako u nás v škole:

      Koordinujeme a riadime vyučovaciu činnosť. Pracujeme v upravenom režime, pravidelne sa v škole striedajú technicko-hospodárski  pracovníci a členovia vedenia školy. Odpovedáme na množstvo otázok a podnetov od rodičov, žiakov a učiteľov.  Plníme úlohy a požiadavky smerom k nadriadeným orgánom. Plníme úlohu aj pedagogicko-psychologickej poradne pre našich žiakov a rodičov.

      Budova sa aspoň raz týždenne  upratuje, umýva a dezinfikuje. V školskom areáli sa robia záhradné úpravy a staráme sa o naše ekologické učebne a environmentálne aktivity v projektoch, kde sme zapojení. 

       

      Vážení rodičia a milí žiaci, plne si uvedomujem, že je to náročné pre vás a aj pre našich učiteľov.  Ďakujem za spoluprácu, pozdravujem vás a prajem všetko dobré.

      Stále máme na prvom mieste ochranu zdravia vás a všetkých blízkych.

      Buďme zodpovední všetci.

       

      Norbert Kyndl

       

       

    • Príhovor riaditeľa školy
     • Príhovor riaditeľa školy

     • Vážení a milí rodičia,

      cítim osobnú povinnosť prehovoriť k Vám nielen ako riaditeľ školy, ale aj ako človek, ktorému, podobne ako Vám, záleží na zdraví svojich detí, našich žiakov, rodičov, zamestnancov i blízkych.

      Koronavírus dramaticky mení náš život. Nevieme ešte, čo nás čaká v najbližšej budúcnosti. Možno ďalšie obmedzenia, iste i stúpajúci psychologický tlak, vyplývajúci z rastúcich obáv o zdravotný, ale aj ekonomický dopad súčasnej krízy. Prišlo to rýchlo, nikto nebol na túto situáciu pripravený a celý svet sa učí na ňu reagovať. To, samozrejme, platí aj o školách, ktoré sú skoro na celom svete zatvorené. Naše chápanie bežného spoločenského života je vystavené skúške ako nikdy predtým.

      Naša škola si vždy cenila vynikajúcu spoluprácu s rodičmi, s Rodičovskou radou. V súčasnosti je to ešte oveľa dôležitejšie. Ostávam s Vami v pravidelnom kontakte cez ASC agendu a každý týždeň posielam aktualizovaný informačný e-mail. Školu už máme skoro celý mesiac zatvorenú. Verte, prechádzať sa po prázdnej budove školy a vnímať to ticho, je pre mňa veľmi deprimujúce.

      Učíme z domu a je viacero problémov pri tejto forme výučby. Rieši ich celý svet a my, rovnako ako aj Vy, sa na to ešte len učíme reagovať. Snažíme sa koordinovať túto formu dištančného vzdelávania. Chcem Vás preto požiadať o trpezlivosť a verím, že čoskoro sa to podarí nastaviť pre všetkých optimálne.

      Vážení a milí rodičia, chcem veľmi pekne poďakovať za množstvo podnetných e-mailov od Vás s Vašimi otázkami alebo nápadmi. Je ich veľa a cítim, že nám chcete pomáhať. Prepáčte, ak na všetky včas neodpovedám alebo nereagujem. Na niektoré otázky odpovedajú a reagujú aj moji kolegovia.

      Prosím Vás, aby ste nám aj naďalej písali a komunikovali s nami.

      Ocitli sme sa v situácii, ktorá je pre našu generáciu úplne nová. Je tu epidémia, ktorej prognózy ďalšieho vývoja, prípadne  odhad jej ukončenia sú dnes ešte veľmi neisté. Pre nás ostáva veľkými otáznikmi, ako to bude tento školský rok s maturitnými skúškami, s prijímacími skúškami a ukončením školského roka. Sledujeme usmernenia a rozhodnutia ministerstva školstva. My dnes v škole pripravujeme  všetky možné scenáre.

      Prečo sa Vám prihováram práve dnes.

      Žiadalo sa mi osloviť Vás hneď nasledujúci deň po tom, ako sme si pripomenuli Deň učiteľov. Až v sobotu večer som dočítal všetky e-maily, sms-ky, blahoželania a pozdravy od Vás rodičov. Bolo to čítanie krásne, za čo Vám patrí moja vďaka.

      Dostal som veľa pozdravov a poďakovaní aj pre našich učiteľov, prejavy uznania súčasnej ťažkej práce učiteľov, za ich snahu udržať úroveň učenia v situácii, aká tu ešte nikdy nebola. Je príjemné uvedomiť si a pripomenúť ohľaduplnosť našich rodičov, záujem o druhého a preukazovanie ľudskej blízkosti a spolupatričnosti. Dodáva nám to všetkým tak potrebný optimizmus.

      Vážení a milí rodičia, ďakujeme za Vašu veľkú dôveru i podporu a chcem za seba sľúbiť, že dôveru nesklamem. Súčasne si  však uvedomujem, že dnes sú hrdinami aj rodičia, ktorí spoznávajú krásu pedagogiky. Pomáhajú tak aj učiteľom aj deťom. Preto včerajší Deň učiteľov a pocta rovnako patrí aj Vám.

      Pevne verím, že v tejto úlohe obstojíme, že sa z toho dostaneme, aby sme mohli začať odznovu. V tejto situácii je dôležité uvedomiť si, čo máme robiť a aké sú tie pravé ľudské hodnoty.

      Všetci sme ukrytí vo svojich domoch, bytoch, izbách. A to nielen v noci, ale aj cez deň. Úlohou teraz je v tichu nášho domova okrem pracovných povinností nájsť si čas na svojich blízkych – deti, partnera, blízku rodinu, venovať sa im a tráviť s nimi plnohodnotný čas. Možno aj týmto sa podarí vytvoriť vzájomné silné rodinné putá, ktoré sme v bežných povinnostiach a strese nemali čas vytvárať, uvedomovať si a ceniť si. Miesto množstva krúžkov si nájsť dostatok času a priestoru na spoločenské hry, rozprávky (aj tie slovenské) a iné vzájomné aktivity. Zaspomínať aj na svoje detstvo a časy dávno minulé. To aj veľké deti veľmi zaujíma a radi to počúvajú. Zaujímať sa aj o svojich predkov, o svoje rodové korene a tam hľadať inšpiráciu a motiváciu.

      Verte mi, že mne osobne obrovsky chýba, že som už dlho nemohol objať moje malé štyri vnúčatá. Rozmýšľam, čo sa asi odohráva v malých hlavičkách detí, že nemôžu byť so svojimi starými rodičmi, že ich vidia v bezpečnom odstupe a s rúškami na tvári.

       

      Najbližšie roky bude obdobie stíšenia sa, spomalenia a hľadania podstaty a zmyslu života. Nemali by sme podliehať panike, ale nastaviť sa na to, že všetko bude tak, ako má byť. Zamyslieť sa nad tým, čo Vám môže táto situácia dať a niečo nové prinášať. Vieme však, že už nič nebude také isté ako bolo doteraz. Aj škola bude iná a aj náš rebríček hodnôt bude iný, zmenený, prehodnotený. A aj my budeme iní.

      Príroda si teraz aspoň trochu oddýchne od množstva záťaže, vzduch, ktorý dýchame, bude o niečo čistejší a to je to pozitívne v tejto situácii.

      Verme, že všetko v zdraví prežijeme a súčasný stav upevní naše rodiny a prehĺbi vzťahy. Teraz máme šancu prejaviť naplno svoju ľudskosť a solidaritu. Pre každého  z nás je to výzva k väčšej trpezlivosti a hlavne k väčšej zodpovednosti.

      Hoci sme niečo také ešte nikdy nezažili, musíme ukázať, že vieme pre našu záchranu konať premyslene a rozumne. A to sa týka bez výnimky nás všetkých.

      Verím v našu súdržnosť a spolupatričnosť, verím v silu nášho národa. Želám všetkým hlavne veľa zdravia, lebo to je teraz to najdôležitejšie. Aj touto cestou Vás chcem vyzvať, aby ste sa zodpovedne starali o svoje zdravie a dávali si pozor na seba i na svojich blízkych.

      Srdečne Vás pozdravujem a ĎAKUJEM

      Norbert Kyndl