• História školy

    • Základné informácie o GLN

     Gymnázium má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v bratislavskej verejnosti. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

     Škola i dnes, napriek zložitej finančnej situácii, rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie.

     Pedagogický zbor tvorí tím interných a externých pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov. Naši učitelia sú autormi a spoluautormi učebníc, mnohí spolupracovali a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.

     Je už tradíciou, že naši absolventi bez problémov robia prijímacie pohovory na rôzne vysoké školy. Sme veľmi úspešní v počte prijatých študentov a v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia.

     O priestoroch školy

     Naša škola je priestorovo dobre situovaná. Triedy sú svetlé, v respíriu je plno zelene. Pre praktické cvičenia v prírodovedných predmetoch sú k dispozícii odborné učebne, pre vyučovanie jazykov máme jazykové laboratórium. Kultúre slúži aula, športom športový areál s atletickou dráhou, tenisovými kurtami, krytým bazénom a telocvičňou.
     Všetky tieto možnosti žiaci využívajú v plnom rozsahu na rozvíjanie záujmovej činnosti, pre prácu v krúžkoch, pri organizovaní športových súťaží a pod., tak v priebehu vyučovania ako vo voľnom čase. V budove školy je školská jedáleň, ktorá slúži učiteľom i žiakom.