• Informácie pre uchádzačov do 1.ročníka štúdia v šk. roku 2021/2022

     

    Doplnenie ku kritériám na prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium:

    1. Ak uchádzač nebude mať známku z príslušných predmetov, ale len slovné hodnotenie, požiadame zákonného zástupcu, aby základná škola na základe jeho žiadosti bola ochotná a ústretová a vykonala prepočet slovného hodnotenia na známku. Na základnej škole najlepšie poznajú uchádzača a vedia vykonať zodpovedajúci prepočet. Môže sa stať, že základná škola odmietne zákonnému zástupcovi vykonať prepočet slovného hodnotenia na známku s odvolaním sa na Usmernenia MŠVVaŠ SR pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 z 23. 2. 2021. Podľa uvedeného usmernenia má urobiť prepočet slovného hodnotenia na známku stredná škola, čo je však nevykonateľné – stredná škola  nepozná  uchádzača, nevie, ako uchádzač pracoval v škole, ako sa dištančne učil a aké výsledky dosiahol.  V takomto prípade uchádzačovi zapíšeme  v danom predmete na  potreby prijímacej skúšky uvedené „absolvoval/a“.
    2. Ak bude uchádzač hodnotený z príslušných predmetov len slovom „absolvoval/a“, pravdepodobne ani základná škola nebude vedieť urobiť prepočet. V takom prípade sa uchádzačovi započíta do súčtu bodov na prijímacej skúške namiesto známky aritmetický priemer známok všetkých ostatných prihlásených žiakov, ktorí známku majú alebo im bola základná škola ochotná urobiť prepočet slovného hodnotenia na známku. Tento aritmetický priemer z príslušného predmetu bude zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.
    3. Ak by sa teoreticky stalo, že všetci prihlásení uchádzači budú mať z daného predmetu slovné hodnotenie neprepočítané na známku alebo hodnotenie „absolvoval/a“, známka z daného predmetu sa nebude do súčtu bodov za prospech započítavať žiadnemu uchádzačovi.