• Prijímacie konanie 2019/2020

    •  

     INFORMÁCIE O  PRIEBEHU  PRIJÍMACIEHO KONANIA

      

     OZNAM O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

     Vzhľadom na to, že niektorí rodičia nám oznámili, že Slovenská pošta im nedorčila pozvánky, touto formou dávame na vedomie, pozvanie na prijímacie skúšky pre štvorročné a osemročné štúdium:

      

     POZVÁNKA

      

     Riaditeľ školy Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava pozýva uchádzačov na prijímaciu skúšku do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium, ktorá sa uskutční dňa:

     13. mája 2019 o 8:00 -  I. termín
     16. mája 2019 o 8:00 - II. termín

      

     Odporúčame žiakom, aby sa dostavili do školy 30 min. pred začiatkom skúšky.

      

     V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšky. do 8:00 hod.

      

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 20. 5. 2019.

      

     Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neobdržali pozvánku, aby sa ozvali tajomníčke školy na tel. č. 02 / 4342 2552.


     Podmienky prijímania uchádzačov do 1.ročníka štvorročného štúdia  v školskom roku 2019/2020:

     Kriteria_4-rocne_2019-2020.pdf

      

     Podmienky prijímania uchádzačov do 1.ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2019/2020:

     Kriteria_8-rocne_2019-2020.pdf

      


      

     Milí priatelia, milí deviataci, riaditelia, triedni učitelia deviatakov, kolegovia, výchovní poradcovia.
     Srdečne pozdravujeme z Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici.

      

     S potešením Vám oznamujeme, že sme dostali súhlas otvoriť 2 triedy štvorročného štúdia.

     V rámci štúdia sa budú mať žiaci možnosť zdokonaľovať v anglickom jazyku, kde v každom ročníku bude vyučovanie aspoň jedného predmetu  s lektormi z Veľkej Británie.

     To je to nové oproti predchádzajúcim rokom.

      

     Odporúčame pozrieť si našu stránku www.gln.sk, kde sa bližšie zoznámite s našimi aktivitami, atmosférou, filozofiou, ambíciami i úspechmi našej školy. Zoznámite sa s možnosťami spoločenskovedného, prírodovedného i jazykového zamerania na našej škole, s informáciami o medzinárodnej spolupráci, jazykových pobytoch a výmenných projektoch, certifikátoch, ktoré má možnosť počas štúdia získať každý žiak ako aj o forme vzdelávania metódou CLIL.

     Počas štúdia, v rámci nášho školského vzdelávacieho programu má každý žiak možnosť získať tieto certifikáty:

     • Sprachdiplom
     • ECDL
     • Svetový tanečný program
     • Preukaz záchranára

     Každá škola je iná. Má svoju atmosféru, tradície, kultúrno-spoločenský i športový život. Vždy sa tešíme na prvákov, ktorí rozšíria našu veľkú tomášičkársku rodinu. Mnoho známych osobností, vrcholových športovcov, novinárov, lekárov, vedcov....vyšlo z nášho gymnázia. Je tradíciou udržiavať dobré vzťahy s našimi absolventmi a pestovať už povestnú tomášičkársku spolupatričnosť.

     Byť Tomášičkárom je úžasné. smiley