• Akčný plán

    • Environmentálny akčný plán školy:  Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

      

     ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:            Odpad              pre certifikačné obdobie:  2012-2013

      

     EAP bol konzultovaný s (uveďte meno konzultanta):

     Zuzana Dovalová

     Dátum konzultácie:

     20.4.2012

      

     EAP písomne schválil (uveďte meno pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom alebo listom):

      

     Dátum schválenia:

      

      

     Ciele

     Aktivity

     Zodpovedná osoba a termín

     Indikátor /

     Ukazovateľ úspechu

     Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

      

     CIEĽ 1: Zvýšiť  osvetu medzi žiakmi a rodičmi o 30%

     AKTIVITA 1:
     Článok do školského časopisu o vplyvoch skládok na naše zdravie a separovaní odpadov na našej škole

     zodp.  Konrádová   
     T:január 2013

     Vydaný článok

     Článok napísaný

      

     AKTIVITA 2:
     PowerPointová prezentácia o odpadoch preposlaná rodičom a žiakom školy
      

     zodp.   Konrádová, Gaálová
     T:jún 2012, február 2013

     Rozposlané do júna 2012 a februára 2013 cez e-mailovú poštu

     Splnené, jún 2012 a február 2013 – 2 práce

      

     AKTIVITA 3:

     Nástenka oboznamujúca študentov o triedení odpadu a možnostiach triediť odpad na našej škole

     zodp. Šoltysová, Nagyová
     T:jún 2012, október 2013

     2 nástenky

     Splnené

      

     AKTIVITA 4:

     Anketa medzi študentami školy ohľadne triedenia odpadu a skládok odpadu v ich okolí

     zodp.  Konrádová
     T:apríl 2012 – vstup

        apríl 2013 výstup

     Vyhodnotená anketa a vytvorené grafy s výsledkami ankety, predpokladaný počet respondetov:50

     Vstup splnený 2012, výstup máj 2013

      

     AKTIVITA 5:

     Zbieranie študentských nápadov na minimalizáciu odpadu

     zodp.  Konrádová, Šoltysová
     T:január 2013

      

     Aspoň 20 vyzbieraných nápadov od študentov a  prezentácia nápadov na nástenke

     Splnené, január 2013

      

     AKTIVITA 6:

     Ekokódex – vytvorenie ekokódexu, vyhlásenie súťaže o najlepší ekokódex medzi žiakmi a zorganizovanie ich výstavy

     zodp. Nemčeková, Juríková

     T: október/november 2012

     Vytvorený ekokódex a uskutočnená výstava ekokódexov

     Splnené, november 2012     ekokódex je vyvesený v respíriu školy

      

     AKTIVITA 7:

     Zorganizovanie konferencie o odpadoch

     zodp. Gaálová, Konrádová

     T:február 2013

     Zorganizovaná konferencia

     (min. 50 účastníkov)

     pripravuje sa

     25. júna 2013 pre žiakov Tercie

      

     CIEĽ 2: Vytvoriť dostupnejší systém triedenia odpadu, pridať 20 nových košov na papier a zvýšenie miery zapojenosti do zberov, aby sme dosiahli hranicu nad 10t starého papiera a 350kg použitých monočlánkov

     AKTIVITA 1:
     Vytvoriť plán chodieb umiestnenia košov na triedený odpad

     zodp. Šoltysová         
     T: máj 2012

     Vytvorený plán chodieb

      Vytvorený 3.5.2013

     AKTIVITA 2:

     Rozmiestnenie košov v triedach na PET flaše, monočlánky, papier a bioodpad

      

     zodp. Konrádová, Šoltysová     
     T:jún 2012

     Rozmiestnené koše v počte na 20 na triedený odpad v priestoroch školy

      splnené

     AKTIVITA 3:

     Obnovenie zmlúv so spoločnosťou Patex a Insa

     zodp. Gaálová      
     T:február 2012

     Obnovené zmluvy

     Splnené, február 2012

     AKTIVITA 4:

     Dosiahnutie zvýšenej miery zapojenia žiakov do zberu (papier - nad 10t, použité monočlánky 350 kg)

     zodp. Konrádová, Šoltysová       
     T:apríl 2012, október 2012, november 2012, marec 2013, apríl 2013

     Zvýšenie zapojenosti a s tým spojený aj splnený cieľ v počte vyzbieraných kg

     Splnené – papier  1.kolo 11,5 tony + 2 kolo 10,1 t

      

     Monočlánky  840 kg doklady

     AKTIVITA 5:

     Nadviazať spoluprácu s inou Zelenou školou

     zodp. Gaálová

     T:marec 2013

     Nadviazaná spolupráca so ZŠ Nevädzova –Deň otvorených dverí – Svetový deň Zeme

     26.4.2013 – naši žiaci prezentovali svoje powerpointové prezentácie na tému Voda

     CIEĽ 3: Zorganizovať týždeň zdravej výživy

     AKTIVITA 1:

     Spolupráca s onkologickou výchovou – vytvorenie vhodného jedálneho lístka- diskusia

     zodp. Nemčeková, Juríková, Petrová

     T: január 2013

     Uskutočnená diskusia a vytvorený jedálny lístok, ktorý bude visieť aj na nástenke

     Splnené vytvorené reštauračné menu  a vzorové jedálne lístky pre ich vekovú kategóriu

     AKTIVITA 2:

     Rozposlanie e-mailu s prezentáciou o zdravej výžive a s možnosťami ako efektívnejšie zhodnotiť odpad

     zodp. Petrová, Hubková

     T: december 2012

     Rozposlaný e-mail

     Prezentácia poslaná žiakom školy cez  AsC agendu

     AKTIVITA 3:

     Zorganizovanie aspoň jedných bio- raňajok spojených s podávaním čaju z byliniek  

     zodp. Konrádová

     T: október 2012

     Zorganizované aspoň jedny bio- raňajky, fotografia z akcie

     (min. 30 účastníkov)

     Splnené, 2x zdravé raňajky (16.10.2012 a 31.1.2013) - fotografie

     AKTIVITA 4:

     Vytvorenie kampane a letákov, ktoré budú informovať a viesť k zníženiu používania jednorazových obalov

     zodp. Juríková, Nemčeková

     T: február 2013

     Vytvorené letáky, priložená fotografia letáku

     Splnené , v  každej triede sú nové pútače na zberných nádobách a zberných miestach

     CIEĽ 4: Pripraviť aspoň 4 tvorivé dielne pre žiakov 8-ročného gymnázia

     AKTIVITA 1: Pripraviť sériu aspoň dvoch tvorivých dielní "Tvoríme z odpadu" pre Primu A a Primy
      

     zodp. Gaálová, Konrádová, Šoltysová  
     T: jún 2012, jún 2013

     Aspoň 30 zúčastnených na workshopoch, fotografia z každej akcie

     (min. 30 účastníkov na burze)

     Splnené len tvorivé dielne (26.6.2012)

     AKTIVITA 2: Usporiadať aspoň 1 výstavu výrobkov z odpadového materiálu, ktorý bude vytvorený v tvorivých dielňach

     zodp. Gaálová, Nagy, Konrádová

     Usporiadaná aspoň 1 výstava pre deti aj ich rodičov

     (min. 30 účastníkov)

     Splnené, po 15.5.2013 - fotografie