• Audit Zeleň a ochrana prírody

    •  

      

     ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
     Zeleň a ochrana prírody
                    
                    
     Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
       IX.10 III.10  
     Je vypracovaná inventarizácia zelene v interiéri a exteriéri školy, t.j. druh, zdravotný stav, charakteristika (domáci, cudzokrajný druh), počet jednotlivých druhov a miesto ich výskytu, plochy zelene (vrátane charakteru plochy), vyhodnotenie množstva zelene na 1 žiaka školy, vrátane posúdenia množstva, kvality a prístupnosti zelene pre žiakov v širšom okolí školy? Áno alebo nie? áno áno áno  
     Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (napr. povinnosť dodržiavať zákonné postupy starostlivosti o zeleň) a inými? Áno alebo nie? áno áno áno  
     Je vypracovaný plán na údržbu a rozvoj areálu a okolia školy, starostlivosť o zeleň, vylepšenie prírodných podmienok pre život voľne žijúcich živočíchov, skvalitnenie prírodného prostredia v areáli aj mimo areál školy pre potreby komunity, vrátane starostlivosti o dostupné chránené územie? Áno alebo nie? áno áno áno  
                    
     Pomocná tabuľka Zel1              
     Sumár prírodného prostredia v areáli školy
     Druh zelene Množstvo Počet žiakov a zamestnancov školy Spolu [jedn. / osobu]
     trávnatá plocha/z toho plocha trávnatého ihriska (m2) 21 295 570 žiakov , 41 zamestnancov 31,3
     plocha krov (m2) 219,7 0,32
     les (m2) 0 0
     sad (m2) 0 0
     vodná plocha (m2) 0 0
     obrábaná plocha (záhony, roľa - v m2) 0 0
     ovocné stromy (ks) 2 0,003
     ostatné stromy (ks) 340 0,5
     iné: ....listnaté.............................................................. 183 0,27
     iné: .ihličnaté................................................................. 159 0,23
                    
                    
     Pomocná tabuľka Zel2              
     POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
     ZELEŇ a OCHRANA PRÍRODY IX.10 III.10  
     Buduje škola v areáli školy vhodné vodné formy (jazierka, vtáčie napájadla, fontány, ...)? Áno alebo nie? nie nie nie
     Je škola vertikálne zazelenená, resp. pracuje škola na vertikálnom zazeleňovaní múrov školských budov? Áno alebo nie? nie nie nie
     Má škola zelené strechy, resp. pracuje škola na rekonštrukcii striech školských budov s využitím technológií zelených striech? Áno alebo nie? nie nie nie
     Umiestňuje škola v každom vhodnom priestore v svojich budovách interiérovú zeleň, rozmnožuje ju a príkladne sa o ňu stará? Áno alebo nie? áno áno áno
     Má škola skleník na pestovanie (príp. rozmnožovanie) interiérových a/alebo úžitkových rastlín? Áno alebo nie? nie nie nie
     Pestuje si škola zeleninu, ovocie, byliny pre potreby svoje alebo pre potreby školskej kuchyne na školskom pozemku? Áno alebo nie? nie nie nie
     Pestuje škola cieľavedome na svojom pozemku tradičné regionálne odrody ovocných stromov? Áno alebo nie? nie nie nie
            
     Realizuje škola aktivity na zlepšovanie podmienok pre voľne žijúce živočíchy v areáli školy a v jej okolí, napr. ... áno áno áno
     ... vtáčie kŕmidlá? Áno alebo nie? nie áno áno
     ... vtáčie búdky? Áno alebo nie? áno áno áno
     ... čistenie studničiek? Áno alebo nie? nie nie nie
     ... čistenie vodných tokov? Áno alebo nie? nie nie nie
     ... príkladný chov domácich zvierat v areáli školy? Áno alebo nie? nie nie nie
     ... pravidelná starostlivosť o zviera v útulku? Áno alebo nie? áno áno áno
     ... adopcia zvieraťa z útulku? Áno alebo nie? nie áno  
     ... prenášanie žiab počas jarného ťahu? Áno alebo nie? nie nie nie
     ... každoročné vysádzanie stromov vo vhodných lokalitách po dohode s obecným úradom? Áno alebo nie? áno áno áno
     ... výstavba včielkových stienok? Áno alebo nie? nie nie nie
     ... iné: ................................................. nie nie nie
     Stará sa škola pravidelne o údržbu dostupného chráneného územia v okolí školy? Áno alebo nie? áno áno áno
     Je v okolí školy do 10 minút pešej chôdze dostupná a verejne prístupná ďalšia zeleň (lúka, les, verejná záhrada, sad apod.)? Áno alebo nie? nie nie nie
     Ďalšie identifikované indikátory: