• Audit Odpad

    •  

      

     ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
     ODPAD
                    
                    
     Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
       X.10 III.2010  
     Je uskutočnený odpadový audit, tj. je vypracované úplné zhodnotenie množstva vyprodukovaného odpadu: definované jeho zdroje, druhy/zložky produkovaného odpadu, množstvo produkovaných odpadov podľa jednotlivých vyseparovaných druhov/zložiek a popis nakladania s jednotlivými druhmi/zložkami odpadu? Áno alebo nie? nie áno    
     Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonmi NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (povinnosť triedenia odpadu, a pod.), č. 529/2002 Z. z. o obaloch, č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a inými? Áno alebo nie? áno áno    
     Je v škole zavedený systém pravidelného monitoringu množstva vyprodukovaného odpadu podľa jednotlivých vyseparovaných druhov/zložiek (vrátane nebezpečného odpadu)? Áno alebo nie? čiastočne áno    
     Pomocná tabuľka Odp1              
     Definujte miesta vzniku odpadov v areáli vašej školy: Popíšte jednotlivé druhy/zložky odpadov, vznikajúce na definovanom mieste:
     triedy papier, PET fľaše, plast, bioodpad
     chodby papier, PET fľaše, plast, bioodpad
     šatne papier, PET fľaše, plast, bioodpad
     kabinety  
     odborné učebne papier, PET fľaše, plast, bioodpad, sklo
     telocvičňa  
     školský dvor papier,PET fľaše, plast, bioodpad
     školský pozemok  
     školská jedáleň papier, bioodpad
     dielňa  
     iné: ..................................................................  
     iné: ..................................................................  
     iné: ..................................................................  
                    
     Pomocná tabuľka Odp2              
     Produkcia odpadov v školskom roku 2009/2010 kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v októbri kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v januári kg alebo počet ks alebo objem / bežný týždeň v marci
     papier 499,4 349,1 349,3
     plasty 50 kg 50 kg 45 kg
     sklo 0 0 0
     kovový odpad      
     bioodpad 70 kg 69 kg 66 kg
     zvyšný komunálny odpad      
     nebezpečný odpad 0 0 0
     iný vyseparovaný odpad: .monočlánky.......................................... 26 kg 22 kg 24 kg
     iný vyseparovaný odpad: ...........................................      
     iný vyseparovaný odpad: ...........................................      
                    
     Pomocná tabuľka Odp3              
     Sumár produkcie odpadov (vyrátaný zo spriemerovaných údajov z tabuľky Odp2):
     Zdroj kg alebo počet ks alebo objem / školský rok jednotlivo pre školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Spolu [kg alebo počet ks alebo objem / osobu / sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
     papier 2008 - 23 941 kg, 2009 - 19 976 kg 2008/9  680 žiakov, 50 zamestnancov 2008 -32,8 kg, 2009 - 27,36 kg
     plasty 10 000 l  
     sklo    
     kovový odpad    
     bioodpad 2 8 OOO kg 38,36 kg
     zvyšný komunálny odpad 44 000 l 60,27 l
     nebezpečný odpad    
     iný vyseparovaný odpad: ...monočlánky........................................ 2008 - 1 460 kg, 2009 - 962 kg 2008 - 2 kg, 2009 - 1,32 kg
     iný vyseparovaný odpad: ...........................................    
     iný vyseparovaný odpad: ...........................................    
                    
     Pomocná tabuľka Odp4              
     Vynaložené finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadu v €
      za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009: 2 282
      za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010: 2 090
      za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:  
                    
     Pomocná tabuľka Odp5              
     POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
     ODPADY X.10 III.10  
     Triedi sa na škole odpad minimálne v množstve zložiek odpadu, daných zákonom o odpadoch a Všeobecne záväzným nariadením v obci (papier, plasty, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad,...)? Áno alebo nie? áno áno  
     Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na miestach vzniku a triedenia odpadov)? Áno alebo nie? áno áno  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na nákup spotrebného materiálu z recyklovaných materiálov (kancelársky papier, zošity, obalový materiál, toaletný papier,...)? Áno alebo nie? áno áno  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na cieľavedomú minimalizáciu odpadov pri prevádzke školy? Áno alebo nie? áno áno  
     ...je na základe tohto pokynu používaný prednostne recyklovaný kancelársky papier? Áno alebo nie? nie nie  
     ...je na základe tohto pokynu používaný papier z obidvoch strán (vrátane tlače a kopírovania dokumentov)? Áno alebo nie? áno áno  
     ...je na základe tohto pokynu obmedzované používanie jednorazových výrobkov (perá, poháre, riad, ...)? Áno alebo nie? áno áno  
     ...je na základe tohto pokynu odporučené opätovné využívanie obálok? nie nie  
     ...je na základe tohto pokynu pravidelne organizovaná zbierka jednostranne použitých papierov medzi rodičmi a žiakmi školy? Áno alebo nie? nie nie  
     ...je na základe tohto pokynu na maximálnu mieru obmedzené používanie batérií, pričom v nevyhnutných prípadoch sa využívajú iba dobíjateľné batérie? Áno alebo nie? áno áno  
     ...je na základe tohto pokynu nakupovaný tovar v ekonomických veľkoobjemových baleniach? Áno alebo nie? áno áno  
     ...je na základe tohto pokynu používaný prednostne recyklovaný toaletný papier? Áno alebo nie? áno áno  
            
     Realizuje škola pravideľne aktivity s cieľom opätovného používania materiálov? Áno alebo nie? napr: áno áno  
     ... burza kníh      
     ... školský antikvariát      
     ... bazár odevov, hračiek, športových potrieb      
     ... charitatívne a humanitárne zbierky      
     ... iné: ..................................................................      
     ... iné: ..................................................................      
            
     Realizuje škola jednorazové zbery vyseparovaných zložiek odpadu (napr. papier, monočlánky, tetrapakové obaly,...)? Áno alebo nie? áno áno  
     Realizuje škola zber elektrických malospotrebičov s odberom špecializovanej firmy na spracovanie a likvidáciu malospotrebičov (napr. Envidom)? Áno alebo nie? áno áno  
            
     Kompostuje škola na školskom pozemku bioodpad? Áno alebo nie? áno áno  
     Kompostuje školská kuchyňa a jedáleň na školskom pozemku bioodpad? Áno alebo nie? nie nie  
     Má škola odberateľa na zvyšky jedál z kuchyne a jedálne? Áno alebo nie? nie nie  
            
     Komunikuje škola so svojimi partnermi (včítane rodičov) prednostne elektronickou formou? Áno alebo nie? len len  
            
     Ďalšie identifikované indikátory: