• Audit Voda

    •  

      

     ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
     VODA
                    
                    
     Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
       X.10 III.10  
     Je uskutočnený vodný audit, tj. je vypracované úplné zhodnotenie množstva spotrebovanej vody, sú definované zdroje spotreby, množstvo spotrebovanej vody, sú vyčíslené vynaložené finančné náklady za vodné a stočné, za odvod dažďovej vody, je vypracovaný popis nakladania s odpadovými vodami? Áno alebo nie? áno áno    
     Je prevádzka areálu školy v súlade s environmentálnou legislatívou SR, konkrétne je v súlade so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (napojenie na schválenú kanalizáciu, príp. stavebne a prevádzkovo schválená žumpa, a pod.)? Áno alebo nie? áno áno    
     Je v škole zavedený systém monitoringu množstva spotrebovanej pitnej vody z verejného vodovodu? Áno alebo nie? áno áno    
     Pomocná tabuľka Vod1              
     Definujte zdroje vody, spotrebovávanej v objekte Vašej školy: Popíšte základné formy spotreby (napr. umývanie, varenie, splachovanie WC, polievanie záhrady a pod.)
     voda z vodovodu pitie, sprchovanie, polievanie, splachovanie
     studničná voda zo studne v areáli školy nie
     dažďová voda nie
     Iný – aký?:   
     Iný – aký?:   
     iný - aký?:  
     Pomocná tabuľka Vod2              
     Sumár spotreby vody:
     Zdroj Spotrebovaná voda v litroch, príp. v m3 v sledovaných školských rokoch 2008-09 / 2009-10 /       2010-11 Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Spolu [liter, príp. m3 / osobu / sledované školské roky:        2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
     voda z vodovodu 2006 - 6 003m3, 2007 - 14 235m3, 2008 - 14 105 m3, 2009 - 10 238 m3 680 žiakov ,    50  zamestnancov 2006 -8,22 m3, 2007 -19,5 m3,2008 - 19,32 m3, 2009 - 14,02 m3
     studničná voda zo studne v areáli školy    
     dažďová voda 2006 - 1 677,66m3,2007 - 1 282,98m3, 2008 - 1 734,04 m3, 2009 - 2 202 m3 2006,  - 2,3 m3, 2007 - 1,76 m3, 2008 - 2,38 m3, 2009 - 3,02m3
     Iný – aký?:     
     Iný – aký?:     
     iný - aký?:    
     Pomocná tabuľka Vod3              
     Vynaložené finančné náklady za vodné, stočné a dažďovú vodu v €
      za sledované obdobie 9/2008 - 6/2009:     27 823
      za sledované obdobie 9/2009 - 6/2010:     21 000
      za sledované obdobie 9/2010 - 6/2011:      
     Pomocná tabuľka Vod4              
     Spotreba pitnej vody z verejného vodovodu v školskom roku 2009/2010 voda v m3/ v litroch
     Odpočet 2. 9. 15 564 m3
     Odpočet 30. 9. 15 564     -     16 252      spotreba     688 m3
     Odpočet 31. 10. 16  252     -     16 750        spotreba    498  m3
     Odpočet 30. 11. 16 750     -      17 500        spotreba     750 m3
     Odpočet pred nástupom na zimné prázdniny 17 500     -    18 374       spotreba      874 m3 
     Odpočet 31. 1. 18 374    -     19 103         spotreba       729 m3
     Odpočet 28. 2. 19 103     -      20 255           spotreba       1 152 m3
     Odpočet 31. 3. 20 255    -     20 713           spotreba         458 m3   
     Odpočet 30. 4. 20 713   -    21 800           spotreba     1 087 m3
     Odpočet 31. 5. 21 800   -    23 152          spotreba     1 352 m3
     0dpočet 30. 6. 23 152
     Spotreba spolu za celý školský rok 2009/2010  
                    
                    
     Pomocná tabuľka Vod5              
     POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit      ku dňu:
     VODA      
     Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je vybavených perlátormi (šetričmi vody)? 0% 0%  
     Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je pákových? 0% 0%  
     Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je bezdotykových na fotobunku? 0% 0%  
     Koľko % z celkového počtu vodovodných batérií je vybavených časovým spínačom (tlačidlom)? 0% 0%  
     Na koľkých % splachovacích WC je inštalované dvojfázové splachovanie (tj. na malú/veľkú potrebu)? 30% 30%  
     Na koľkých % splachovacích WC sú inštalované technológie na zníženie objemu vody na splachovanie (napr. formou plastovej fľaše ponorenej do nádobky splachovača)? 0% 0%  
     Na koľkých % pisoárov je inštalované splachovanie s časovým spínačom (tlačidlom)? 0% 0%  
     Na koľkých % pisoárov je inštalované splachovanie na fotobunku? 30% 30%  
     Koľko % toaliet v škole a v areáli školy je kompostovacích? 0% 0%  
     Je stanovený verejne prístupný a plnený režim (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie) kontroly vodovodných batérií a splachovačov na WC s cieľom predísť stratám vody, včítane systému bezodkladnej opravy prípadných netesniacich (kvapkajúcich, pretekajúcich,...) batérií a splachovačov? Áno alebo nie? áno áno  
     Používa škola vlastný zdroj vody (studňu)? Áno alebo nie? nie nie  
     Používa škola vlastný zdroj vody (studňu) s osobitným vodovodným rozvodom v budove školy? Áno alebo nie? nie nie  
     Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na miestach spotreby vody)? Áno alebo nie? áno áno  
     Zohreje sa voda z kohútiku na teplú vodu rýchlo po jej otvorení? Áno alebo nie? nemáme nemáme  
     Je zachytávaná a využívaná dažďová voda? Áno alebo nie? nie nie  
     Je nevyužitá dažďová voda odvádzaná do jazierka alebo mokrade v areáli alebo v blízkosti areálu školy? nie nie  
     Má škola vlastnú čistiareň odpadových vôd? Áno alebo nie? nie nie  
            
     Ďalšie identifikované indikátory: