• Audit Energia

    •  

      

     ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
     ENERGIA
                    
                    
     Povinné indikátory Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitorovací) audit ku dňu:  Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu: Pozn.
       X.10 III.2010  
     Je uskutočnený energetický audit, tj. vypracované úplné zhodnotenie množstva spotrebovanej energie, definovaný zdroj spotreby energie, počet jednotlivých druhov spotrebičov, stanovenie energetickej náročnosti spotrebičov (energetická trieda), určenie celkovej spotreby energie (elektrickej aj tepelnej) a vynaložené finančné náklady? Áno alebo nie? áno áno    
     Je v škole zavedený systém monitoringu spotreby energií (realizovanie a zverejňovanie systému pravidelného mesačného monitoringu množstva spotrebovanej elektrickej energie, tepelnej energie a plynu? Áno alebo nie? áno áno    
     Pomocná tabuľka En1              
     Definujte zdroje energie, spotrebovávané v objekte Vašej školy: Popíšte základné formy spotreby (napr. svietenie, kúrenie a pod.) Zapíšte počet spotrebičov, využívajúcich túto energiu: Zapíšte počet spotrebičov podľa ich energetickej triedy A / B / C / D / E / nezistená trieda:
     Elektrická energia svietenie, počítače , tlačiarne 96 nezistená trieda
     Plyn varenie 1 nezistená trieda
     Iný – aký?: dodávka tepla kúrenie    
     Iný – aký?:       
     Iný – aký?:       
     Pomocná tabuľka En2              
     Sumár spotreby energií:
     Zdroj Spotrebovaná energia v kWh, príp. m3 za školské roky: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Počet žiakov a zamestnancov školy k dátumu 1.9. v školských rokoch 2008-09 / 2009-10 / 2010-11 Spolu [kWh/osobu/sledovaný školský rok: 2008-09 / 2009-10 / 2010-11]
     Elektrická energia 2006 - 171 567 kW ,2007 - 179 226 kW,2008 - 217 000kW,2009 -152 062 kW 680 žiakov , 50 zamestnancov 2006 -235,O2kWh,2007 -245,52kWh,2008  297,26kWh, 2009 - 208,30kWH
     Plyn 2 422 m3 - 2009 3,32 m3
     Iný – aký?: teplo 2006 - 4 792 GJ, 2007 - 3 388 GJ,2008 - 2 924 GJ, 2009 - 3 586 GJ 2006 - 6,56 GJ, 2007 - 4,64 GJ, 2008 - 4,01 GJ, 2009 -4,91 GJ
     Iný – aký?:     
     Iný – aký?:     
     Pomocná tabuľka En3              
     Vynaložené finančné náklady spolu za všetky typy energií v €
      za sledované obdobie 9/2008-6/2009: 2008 - 110 708,49
      za sledované obdobie 9/2009-6/2010: 2009 - 99 680,44
      za sledované obdobie 9/2010-6/2011:  
     Pomocná tabuľka Vod4              
     Spotreba energií v školskom roku 2009/2010 Elektrina (kWh) Plyn (kWh, resp. m3) Iný – aký?: ....teplo   GJ.................. (merná jednotka)
     Odpočet 2. 9. 38 528 59,9 8 310
     Odpočet 30. 9. 39 134  spotreba  606 68,,0 8 310  -   8 519  / 209/
     Odpočet 31. 10. 39 740  spotreba  725 68,2 8519   -   8 839   / 520/
     Odpočet 30. 11. 40 465   spotreba 1288 68,6 8 839   -   9799   / 960/
     Odpočet pred nástupom na zimné prázdniny 42 553  spotreba  2053 68,8 9 799   -   10 345   /546/
     Odpočet 31. 1. 44 606   spotreba 2689 68,8 10 345   -   11 331  /986/
     Odpočet 28. 2. 47 295  spotreba  1163 68,8 11 331   -   12 551  /1 226/
     Odpočet 31. 3. 47 893  spotreba  598 68,8 12 551   -   12 910  /359/
     Odpočet 30. 4. 48 608  spotreba  715 68,8 12 910   -   13 192  /282/
     Odpočet 31. 5. 49 466  spotreba  858 68,8 13 192  -  13 402  /210/
     0dpočet 30. 6.      
     Spotreba spolu za celý školský rok 2009/2010      
                    
                    
     Pomocná tabuľka Vod5              
     POMOCNÉ INDIKÁTORY Jesenný (vstupný) audit ku dňu: Jarný (monitor.) audit ku dňu: Záverečný (hodnotiaci) audit ku dňu:
     ENERGIA X.10 III.2010  
     Koľko % z celkového počtu žiaroviek/žiariviek sú úsporné žiarivky?/Koľko % z celkového počtu žiaroviek/žiariviek sú žiarivky technológie LED? 60% 6O%  
     Je stanovený verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania osvetlenia (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? nie nie  
     Využíva škola slnečnú energiu formou aktívnych systémov (solárne kolektory, fotovoltaické články a pod.)? Áno alebo nie? nie nie  
     Využíva škola slnečnú energiu pasívne (skleník, solárna sušička na ovocie a pod.)? Áno alebo nie? nie nie  
     Využíva škola iné formy obnoviteľnej energie (veterná, geotermálna, vodná, tepelné čerpadlo a pod.)? Áno alebo nie? nie nie  
     Sú v škole zavedené osvetové a informačné opatrenia (nápisy a vysvetlivky na stenách, pri vypínačoch a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
     Je stanovený verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim kúrenia (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? áno áno  
     Koľko % priestoru školy je regulovaného systémom senzorov, automaticky vypínajúceho elektrické svetlo v prípade dostatočného denného osvetlenia? 20% 20%  
     Na koľkých % okien sú namontované funkčné žalúzie? 100% 100%  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania žalúzií v letnom aj zimnom období (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? áno áno  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim vetrania v letnom aj zimnom období (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? áno áno  
     Koľko % okien školy je účelne zaizolovaných? 100% 100%  
     Sú vstupné vchodové dvere do školy zaizolované? Áno alebo nie? áno áno  
     Je inštalované automatické zatváranie centrálnych vstupov do školy? Áno alebo nie? áno áno  
     Je na vstupoch do školy inštalovaný „vzduchový vankúš“ (medzidverový priestor napr.)? Áno alebo nie? áno áno  
     Je v škole vypracovaný systém na kontrolu netesniacich dverí a okien a na okamžité odstránenie prípadných netesností? Áno alebo nie? áno áno  
     Na koľkých % radiátorov sú nainštalované termostatické regulátory (ventily)? 0% 0%  
     Pri koľkých % radiátorov sú nainštalované izolačné fólie? 75% 75%  
     Je verejne prístupný a plnený systém kontroly, či nie je počas vykurovacieho obdobia znemožnená cirkulácia teplého vzduchu v jednotlivých miestnostiach (napr. zakrytím radiátorov, ich nevhodným zabednením a pod.)? Áno alebo nie? áno áno  
     Koľko % priestoru školy je vykurovaných s automatickou kontrolou teploty prostredia, zabezpečujúcou vypnutie systému ústredného kúrenia, ak vnútorná a/alebo vonkajšia teplota presiahne nastavenú hodnotu? 100% 100%  
     Koľko % obvodového plášťa budovy školy je zateplených? 0% 0%  
     Má škola identifikované (pomocou termovíznej kamery) body a plochy najväčšieho úniku tepla? Áno alebo nie? áno áno  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania elektrických zariadení (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie), zabezpečujúci, aby na konci dňa nezostávali spotrebiče zapnuté, ani stand-by? Áno alebo nie? áno áno  
     Koľko % spotrebičov zo všetkých je v najvyššej energetickej triede? 20% 30%  
     Existuje v škole predpis/inštrukcia/usmernenie, podľa ktorého je možný nákup spotrebičov iba v energetickej triede A? Áno alebo nie? nie nie  
     Využíva škola pri vykurovaní alternatívne vykurovacie systémy (biomasa, slnečná energia a pod.)? Áno alebo nie? nie nie  
     Využíva škola pri ohreve teplej vody alternatívne vykurovacie systémy (biomasa, slnečná energia a pod.)? Áno alebo nie? nie nie  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania teplej vody (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? nemáme nemáme  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný režim používania klimatizácie (tj. verejne prístupné a známe inštrukcie)? Áno alebo nie? nemáme nemáme  
     Je verejne prístupný, plnený a kontrolovaný pokyn na nákup nových spotrebičov (elektrických aj plynových) zo zásady uprednostňujúci zariadenia úspornej energetickej triedy? Áno alebo nie? nie nie  
     Sú vedenia teplej vody po budove školy dostatočne zaizolované, aby nedochádzalo k únikom tepla? Áno alebo nie? áno áno  
     Tečie teplá voda z batérií primerane zohriata, tj. nie teplejšia ako 43°C? Áno alebo nie? nemáme nemáme  
            
     Ďalšie identifikované indikátory: